Primární prevence

Nahoru

Primární prevence

má v naší škole dlouholetou tradici. Cílem prevence je posilování sebevědomí, sebekontroly a kázně žáků. Usiluje o zvyšování odolnosti vůči stresům a působení rizikového chování. Nabízíme preventivní program školy (dříve minimální preventivní plán) a minimální preventivní strategii,  které mapují aktuální situaci ve škole a reflektují na evaluaci předchozího školního roku. Každý školní rok přináší nové podněty, nápady a zkušenosti. 
Pro školní rok 2022/2023 upřednostňujeme dva tematické okruhy:
 • prevence kriminality mládeže – kyberšikana, šikana a její minimalizace, záškoláctví (i skryté), užívání návykových látek (kouření, užití nikotinových sáčků);
 • upevnění pozitivních vztahů v třídním kolektivu a duševní zdraví, adaptace na školní prostředí po distanční výuce.
Konzultačním dnem metodika prevence je středa v době od 7.15 do 7.45 hodin a od 13.45 do 14.30 hodin, je realizován pouze ve dnech školního vyučování. Předem dohodnutý termín s metodikem prevence předchází časově neúsporným situacím, kdy pedagog nemusí být k dispozici. Kontakty na metodika prevence: Zaměstnanci a kontakty
Důležité informace : 
 
Další aktuální informace:
Naše škola se řídí doporučením vlády ČR v boji proti COVID-19 a dodržuje nastavená bezpečnostní a hygienická pravidla. V souvislosti s nařízením distanční výuky je možné, že se u žáků, rodičů, ale i pedagogů, mohou objevit problémy při zvládání nové situace, obtíže při učení distančním způsobem, zvládání strachu a stresu. Proto si Vás dovolujeme informovat o nabízené pomoci organizací, které se zabývají bezpečností v kyberprostoru nebo které nabízejí obyčejnou lidskou pomoc.
1. PČR (Policie České republiky)
- Den bezpečného internetu byl vyhlášen na 8. února 2022
- Nástrahy internetové komunikace – sexting odkazy na videoklip je možno sdílet na webu, či sociálních sítích školy: https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/456905328828659/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPolicieCZ%2F& https://www.youtube.com/watch?v=xuDylht53qE 
2. NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) nabízí široké veřejnosti účast na online kurzech Dávej kyber https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=67#section-1 a Bezpečně v kyber https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=98&fbclid=IwAR0EpTYlt8PsKsrIzB_jEPmPPjwHSzS8tOHp_okFKmd1CDOrRhVv_m_CRU8 
a dva letáky určené hlavně pro rodičeSledujte, co Vaše děti sledují Hrejte bezpečně
3. Prev-Centrum, z. ú.- je organizace, která nabízí službu vzdálené podpory pro žáky, rodiče i pedagogy 
Služba vzdálené podpory
4. Pro žáky, rodiče, rodinné příslušníky je velkou pomocí Linka bezpečí: 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz Rodičovská linka: 606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz, video ke zhlédnutí Rizika na internetu a sociálních sítích
5. Pro rodiče při řešení závažných problémů duševního zdraví dětí https://dusevnizdravi.edu.cz/pro-rodice
6. Doporučení PČR rodičům Bezpečnost dětí o letních prázdninách
7. Pro rodiče s dětmi - Krizové centrum v Ostravě, http://www.kriceos.cz/children.html (pro oběti trestných činů ve věkové hranici 5-18 let)
PPŠ (preventivní program školy) a MPS (minimální preventivní strategie) jsou zaměřeny na tyto projevy rizikového chování:
 • šikana a kyberšikana – fyzické a psychické násilí páchané ve škole, ale i na násilí mimo školu, zejména kyberšikana – šikana prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, sociálních sítí a blogů na internetu;
 • prevence závislostí – na návykových látkách, gamblerství, hráčství PC her, účast na sociálních sítích na internetu;
 • sebepoškozování – i jevy, které sebepoškozování předcházejí či je doprovázejí;
 • záškoláctví – neomluvená absence, útěky z domova;
 • vulgarismus – vulgární vyjadřování;
 • vandalismus, krádeže, kriminalita mladistvých – ničení majetku školy, žáků;
 • xenofobie – obavy z neznámého;
 • rasismus, intolerance a antisemitismus – sociální nesnášenlivost;
 • anorexie a bulimie – poruchy příjmu potravy;
 • sexuální zneužívání dětí;
 • problematika sekt.
Pro žáky jsou v přízemí obou budov, na ulici Pod Zvonek i Slovenská, umístěny schránky důvěry, kam mohou žáci vložit své názory a podněty i anonymně.  Nástěnky s informacemi jsou umístěny v budově na ulici Slovenská v přízemí u vchodu do budovy, v budově na ulici Pod Zvonek na druhém stupni ve druhém patře.
Při naplňování programu využíváme různé formy a metody odpovídající fyzickému i psychickému vývoji dítěte: besedy, diskuse s odborníky, tréninkové aktivity, zážitkové programy, projekce videí a ukázkových filmů...
Úzce spolupracujeme se státními i neziskovými organizacemi:
 • Policie ČR, odbor prevence Karviná
 • Městská policie Český Těšín
 • Orgán sociálně-právní ochrany dětí Český Těšín (OSPOD)
 • Pedagogicko psychologická poradna Český Těšín
 • Hasičský záchranný sbor Český Těšín
 • MPeducation, s. r. o.
Mgr. Vladimíra Bronclíková
školní metodik prevence