Primární prevence

Nahoru

Primární prevence

má v naší škole dlouholetou tradici. Cílem prevence je posilování sebevědomí, sebekontroly a kázně žáků. Usiluje o zvyšování odolnosti vůči stresům a působení rizikového chování. Nabízíme preventivní program školy (dříve minimální preventivní plán) a minimální preventivní strategii,  které mapují aktuální situaci ve škole a reflektují na evaluaci předchozího školního roku. Každý školní rok přináší nové podněty, nápady a zkušenosti. 
Pro školní rok 2020/2021 upřednostňujeme dva tematické okruhy:
 • prevence kriminality mládeže – záškoláctví (i skryté), šikana a její minimalizace, kyberšikana, užívání návykových látek (kouření);
 • upevnění pozitivních vztahů v třídním kolektivu.
Konzultačním dnem metodika prevence  je středa v době od 7.15 do 7.45 hodin a od 13.45 do 14.30 hod., je realizován pouze ve dnech školního vyučování. Předem dohodnutý termín s metodikem prevence předchází časově neúsporným situacím, kdy pedagog nemusí být k dispozici. Kontakty na metodika prevence: Zaměstnanci a kontakty
Důležité informace : 
PPŠ je zaměřen na tyto projevy rizikového chování:
 • šikana a kyberšikana – fyzické a psychické násilí páchané ve škole, ale i na násilí mimo školu, zejména kyberšikana – šikana prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, sociálních sítí a blogů na internetu;
 • prevence závislostí – na návykových látkách, gamblerství, hráčství PC her, účast na sociálních sítích na internetu;
 • sebepoškozování – i jevy, které sebepoškozování předcházejí či je doprovázejí;
 • záškoláctví – neomluvená absence, útěky z domova;
 • vulgarismus – vulgární vyjadřování;
 • vandalismus, krádeže, kriminalita mladistvých – ničení majetku školy, žáků;
 • xenofobie – obavy z neznámého;
 • rasismus, intolerance a antisemitismus – sociální nesnášenlivost;
 • anorexie a bulimie – poruchy příjmu potravy;
 • sexuální zneužívání dětí;
 • problematika sekt.
Pro žáky jsou v přízemí obou budov, na ulici Pod Zvonek i Slovenská, umístěny schránky důvěry, kam mohou žáci vložit své názory a podněty i anonymně.  Nástěnky s informacemi jsou umístěny v budově na ulici Slovenská v přízemí u vchodu do budovy, v budově na ulici Pod Zvonek na druhém stupni ve druhém patře.
Při naplňování programu využíváme různé formy a metody odpovídající fyzickému i psychickému vývoji dítěte: besedy, diskuse s odborníky, tréninkové aktivity, zážitkové programy, projekce videí a ukázkových filmů aj..
Úzce spolupracujeme se státními i neziskovými organizacemi:
 • Policie ČR, odbor prevence Karviná
 • Městská policie Český Těšín
 • Orgán sociálně-právní ochrany dětí Český Těšín (OSPOD)
 • Pedagogicko psychologická poradna Český Těšín
 • Hasičský záchranný sbor Český Těšín
 • MPeducation, s. r. o.
Mgr. Vladimíra Bronclíková
školní metodik prevence