Školní projekty

Nahoru

Vánoce s Popelkou

Komunikace mezi námi

Každý školní rok žáci 2. stupně pracují na celoročním projektu. Touto formou získávají vědomosti z různých oblastí, učí se vyhledávat a třídit informace, pracovat ve skupinách a své dílo prezentovat. V loňském školním roce se žáci zapojili do projektu Komunikace mezi námi. Zaměřili se na vývoj komunikačních technologií od jejich počátku až po současnost.
  
Každá třída měla přidělen jeden konkrétní komunikační prostředek od rozhlasu přes televizi, telefon, počítač, mobilní telefon a smartphone, internet a sociální sítě. Žáci od září pracovali pod dohledem třídních učitelů na vyhledávání, třídění a zpracovávání informací a obrázků o historii jednotlivých komunikačních prostředcích, jejich vývoji a proměně od jejich počátků až po současnost, jednotlivých typech a výrobních společnostech a sledovali i bezpečnost při jejich používání. Projektový den se konal 20.5. 2022, kdy z vytvořených materiálů žáci tvořili edukativní materiál určený k výzdobě naší školy. Vybraní žáci pak svá velmi zdařilá díla prezentovali v ostatních třídách a seznamovali žáky s výsledkem své práce. 
 
V letošním školním roce se žáci 2. stupně zapojí do projektu Jak se zachovat, když .... Zaměříme se na postupy při poskytování první pomoci.  Každá třída se zaměří na jeden z života ohrožujících stavů. Od začátku školního roku žáci budou pracovat pod dohledem třídních učitelů na vyhledávání informací a tvorbě prezentace. Prezentování prací proběhne v měsíci květnu v kulturní místnosti.  Žáci seznámí publikum s životem ohrožujícím stavem, typy a příčinami a s poskytnutím první pomoci. 
 
Mgr. Adriana Špirková

Setkávání

Projekt Setkávání je projektem 1. stupně naší školy. Úkolem projektu je v průběhu pěti let postupně seznámit žáky od 1. do 5. třídy nad rámec vyučovacích předmětů se zajímavostmi o světě, o naší zemi, o lidech, kteří s námi žijí, pracují a studují, o vývoji civilizace a o našem kulturním dědictví. Zahrnuje všechny tyto oblasti. Projekt probíhá tak, aby každý žák 1. stupně v průběhu 5 let školní docházky absolvoval všechny jeho části. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci 1. stupně bez výjimky a úkolem je, aby žáci prezentované téma nejen pochopili, ale aby byli sami vtaženi do jeho studia a stali se účastníky děje.
Projekt je rozdělen do 5 samostatných částí:
Křížem krážem po světě
Žijeme spolu
Od pravěku ke hvězdám
Regiony Moravy a Slezska
Nejkrásnější pohádka
Každá část projektu je plánovaná na jeden školní rok. V rámci tématu se třídy  1. stupně rozdělí do 5 - 6 skupin. Ve skupinách se společně věnují své části úkolu. Každá projektová část je ukončena 
závěrečným vystoupením, při němž se ostatní žáci navzájem seznámí s prací jednotlivých skupin. 
Při studiu témat si žáci budují klíčové kompetence, které budou potřebovat pro život – pracovní (výroba kulis, krojů, nástrojů ….), kompetence k řešení problému, k učení (získávání a osvojování nových poznatků…), komunikativní kompetence (spolupráce se spolužáky, rozdělení si úkolů …..), občanské (povinnosti občanů, rozdíly v životech dětí podle země, kde žijí….) i sociální (rozdíly v životě dětí v různých částech světa i v naší zemi…).
Prostřednictvím projektu se žáci seznamují i s environmentálními problémy světa. Ekologie je důležitou součástí projektu.
V rámci zpracovávání jednotlivých témat je kladen velký důraz na mezipředmětové vztahy. Při zpracovávání prezentací žáci využívají vědomostí z českého i anglického jazyka, učí se některým slovíčkům cizích jazyků, prohlubují znalosti z prvouky i vlastivědy. Při nácviku vystoupení dostává prostor hudební a tělesná výchova. Při tvorbě prezentací žáci tříbí své jazykové a slohové dovednosti a propojují je s dovedností zpracovat je prostřednictvím informačních technologií. V pracovních činnostech žáci vyrábí kulisy pro svá představení, spolupracují mezi sebou, rozdělují si práci.
 
Mgr. Zuzana Fúriková

V zdravém těle zdravý duch

Zdraví je ve všech svých aspektech, tj. z hlediska fyzického, duševního i sociálního, největší devizou našeho života. Je předpokladem ke štěstí a úspěchu nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost. Zdraví není samozřejmé, je třeba o něj pečovat. Zajištěním zdravých podmínek a zdraví podporujícího prostředí může škola výrazně přispět k tomu, aby se děti vzdělávaly rády.
Celoškolní projekt V zdravém těle zdravý duch  je komplexním programem, který zahrnuje důležité oblasti pro zdravý vývoj našich dětí. Integruje zásady zdravé výživy, péče o zdraví a fyzickou kondici, zároveň působí preventivně v oblasti zamezení vzniku zubního kazu, vadného držení těla a vzniku obezity u dětí, a to od předškolního věku po ukončení povinné školní docházky. Projekt si klade za cíl vytvářet kulturu, která má osvojeny zásady zdravého životního stylu, uvědomuje si nebezpečí, které přináší moderní civilizace, vnímá rizikové faktory a je si vědoma zodpovědnosti za svůj zdravý vývoj, který ovlivní nejen fyzické zdraví dětí, ale také jejich chování a studijní výsledky. 
Projekt sestává ze tří částí – Mlsáme zdravěji, Zdravý úsměv a Zdravá záda, které se realizují v průběhu celého školního roku, působí na děti současně a vytvářejí komplexní soubor péče o nastávající generaci. Realizace projektu je vhodně, průběžně a nenásilně včleňována do výchovně vzdělávacího procesu, plně v souladu s ŠVP, s využitím mezipředmětových vztahů.
Realizace projektu vyžaduje týmovou spolupráci pedagogů MŠ i ZŠ, žáků a součinnost zákonných zástupců. 
Projekt Mlsáme zdravěji vyžaduje aktivní zapojení rodičů, čímž se upevňuje vztah rodičů ke škole a jejich zainteresovanost na zdravém vývoji dětí a současně vzniká prostor pro úzkou spolupráci rodičů se školou v průběhu celé školní docházky. Tato součást projektu se realizuje od MŠ do 3. ročníku ZŠ. V návazných ročnících už záleží na konkrétním pedagogovi, zda bude pokračovat v nastoleném trendu.  Intenzivní realizace části Zdravý úsměv probíhá v 1. – 5. ročníku ZŠ, přičemž v MŠ pravidelným vedením dětí  k zubní hygieně jsou pro projekt položeny základy. Projekt Zdravá záda je realizován v průběhu celé školní docházky, začíná v MŠ a pokračuje až do 9. ročníku, kdy by už měly být upevněny zásady správného životního stylu mládeže.

Mgr. Zuzana Fúriková


Sazka Olympijský víceboj

Naše škola je již třetím rokem zapojena do největšího sportovního projektu v České republice – Sazka Olympijský víceboj. Jedná se o společnou aktivitu Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Projekt je určený všem žákům základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl.
V rámci Olympijského diplomu absolvují děti v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín:
1. stupeň:
1. hluboký předklon2. T-běh              
3.  zkrácené sedy-lehy              
4. postoj čápa              
5. sprint 60 m              
6. běh na 500 m               
7. skok z místa                
8. hod basketbalovým míčem 
2. stupeň:
1. hluboký předklon
2. T-běh              
3.  zkrácené sedy-lehy              
4. postoj čápa              
5. sprint 60 m              
6. běh na 1 000 m               
7. trojskok snožmo z místa              
8. hod basketbalovým míčem
Výsledky si žáci zapisují do sportovní knížky, následně jsou vkládány na webové stránky Sazka olympijského víceboje. Na základě výsledků všech splněných disciplín žáci obdrží na konci školního roku diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a ve kterých sportech by měli úspěch. 
 
Mgr. Monika Ivánková

Čtenářské dílny

Rozvíjení čtenářské gramotnosti je nelehkým úkolem každého učitele. S texty se žáci nesetkávají pouze v hodinách českého jazyka, ale i v ostatních školních předmětech. Dobře zvládnout techniku čtení je základem pro správné porozumění textu. Díky čtenářským schopnostem si žák osvojuje kompetence pro školní a osobní život. Přestože rodina má v tomto ohledu nezastupitelnou roli, také pedagogové se snaží zvýšit u žáků úroveň čtenářské gramotnosti. K tomu jim pomáhají metody, které se zaměřují na práci s knihou. Ve školním roce 2020/2021 se zapojili žáci prvních ročníků spolu s ostatními školami v Českém Těšíně do společného projektu – Čtenářské dílny s Celé Česko čte dětem. Tento projekt se mohl uskutečnit díky podpoře města Český Těšín. Spočíval v realizaci čtenářských dílen na základě vzájemné spolupráce školy a rodiny. Význam rozvoje čtenářství podpořila i ředitelka organizace Celé Česko čte dětem paní Eva Katrušáková, která formou přednášek přesvědčila rodiče, aby svým dětem četli doma a tím je nejen lépe vychovávali, ale také utužili rodinné vazby. Čtenářství může dětem ve spoustě věcí pomoci. Textům v jakékoliv podobě se během svého života nevyhneme, proto je na rodině a učitelích, aby si žáci osvojili správnou techniku čtení a hlavně, aby pocítili ze čtení radost, požitek a uspokojení.
I v letošním školním roce učitelé 1. - 9. ročníků v rámci hodin českého jazyka dílny čtení realizují. Smyslem těchto dílen je především to, aby během čtení knih si žáci všímali předem dohodnutých jevů či okolností v příběhu a následně s těmito informacemi pracovali. Žáci během dílen tedy nejenom aktivně čtou, ale všímají si struktury textu, po přečtení části textu předvídají, kladou si v průběhu četby otázky, vžívají se do postav, propojují text s tím, co už znají, sdílí své prožitky z přečteného a porovnávají je s ostatními.
Důležité je, aby žáci zjistili, že číst je zcela normální. Věříme, že práce s knihou bude pro další rozvoj dětí velkým přínosem. 
 
Mgr. Jana Helisová

Vesmír kolem nás

Projekt Vesmír kolem nás je vzdělávacím projektem pro žáky 7. – 9. tříd 
základních škol
.Projekt je zaměřen na poznání okolního vesmíru, planet a událostí, které provázely poznání vesmíru člověkem. Projekt Vesmír kolem nás má hravou a interaktivní formou pomoci získat, předat, ale i zafixovat si vědomosti o naší Sluneční soustavě, jejím vývoji i jejím poznávání lidmi.
Projekt je rozdělen do tří tematických celků, expozic, umístěných cíleně na stěnách chodby druhého patra, jelikož zde se nachází i učebna fyziky. Každý tematický celek má svá edukační specifika i ztvárnění.
Hlavní část je zaměřena na poznání planet naší Sluneční soustavy. Pomocí interaktivní pomůcky tak žáci nastaví jednu z planet soustavy a k ní získají data. Součástí této sekce je i přehled nejznámějších souhvězdí oblohy s jejich názvy.
Druhá část expozice se věnuje kosmonautice a historii zkoumání vesmíru, kde žáci poznávají dějiny a vývoj kosmonautiky. Na tuto část navazuje závěrečná, třetí část, která je tvořena formou kvízových otázek se skrytými odpověďmi.
Celou expozici žáci využívají nejen v hodinách fyziky či dějepisu, ale často i ve volnočasových aktivitách jako zábavný zdroj poznání a informací.
 
Ing. Jan Novák