Povinné informace

Nahoru

Povinné informace

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace

Zřizovatel:
Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, Český Těšín, IČ 00297437 
Nadřízený orgán pro výkon státní správy:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava 2
Důvod a účel založení organizace:
Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle §35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce, jejích občanů, zejména uspokojování potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a tradic města Český Těšín .
Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:
1. zabezpečení cíle základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění;
2. zabezpečení zájmového vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, a to výchovné, vzdělávací, zájmové,popřípadě tematické rekreační akce, zajišťující osvětovou činnost pro žáky, popřípadě i další osoby;
3. zabezpečení školního stravování, které uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby formou závodního stravování;
4. zabezpečení cíle předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů;
5. pronájem školních tělocvičen registrovaným tělovýchovným jednotám a neziskovým organizacím působícím na území města, které se zabývají činností sportovního klubu pro výkonnostní sporty kategorie děti a mládež, to je provozování zájmové činnosti soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve sportovních klubech, která vychází z příslušných lokálních podmínek a která vytváří sportovní hodnoty, sociální kontakt, seberealizaci a zvyšuje výkonnost. 
Vymezení doplňkové činnosti
1. Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců provozovat formou doplňkové činnosti poskytování pronájmů nemovitého a movitého majetku a s tím souvisejících činností, poskytování dalšího stravování, organizování a zajišťování vzdělávacích, výchovných, kulturních a sportovních akcí, zprostředkování a distribuci učebnic, knih a pomůcek, zprostředkování kurzů,poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, zajišťování zájmové činnosti dětí a žákův době mimo vyučování.
2. Příspěvková organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti:
2.1. hostinská činnost
2.2 poskytování tělovýchovných služeb.
2.3. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
3. Organizace sleduje doplňkovou činnost odděleně v souladu se zvláštními předpisy,především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
4. Podmínkou provádění doplňkové činnosti je její ziskovost na konci účetního období,přičemž pro účely vyhodnocení ziskovosti se neuvažuje tvorba opravných položek a rezerv podle zvláštního zákona.5. Okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel příspěvkové organizace, činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace, vytvořený zisk z doplňkové činnosti organizace použije ve prospěch své hlavní činnosti.
Organizační struktura
Dokumenty
Formuláře
jsou umístěny na záložce každého pracoviště
Poskytování informací
(195kb)
Nejdůležitější předpisy
(280kb)