Nahoru

Školní poradenské pracoviště

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků ŠPP, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. ŠPP je zřízeno ve škole a poskytuje poradenské služby a pomoc dítěti, žákovi, jejich zákonnému zástupci a školským zařízením.
V ŠPP působí výchovný poradce školy, školní metodik prevence a školní speciální pedagog. Tito úzce spolupracují s pedagogickými pracovníky školy. Pracovníci ŠPP se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.
Rozsah poradenských služeb 
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření;
 • prevenci školní neúspěšnosti;
 • kariérové poradenství spojující  vzdělávací,  informační  a  poradenskou  podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatněn;,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami;
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;
 • průběžnou  a  dlouhodobou  péči  o  žáky  s výchovnými  či  vzdělávacími  obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení;
 • včasnou  intervenci  při  aktuálních  problémech  u  jednotlivých  žáků  a  třídních kolektivů;
 • předcházení  všem  formám  rizikového  chování  včetně  různých  forem  šikany a diskriminace;
 • průběžné  vyhodnocování  účinnosti  preventivních  programů  uskutečňovaných školou;
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy;
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci;
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

(936kb)