a new high quality replica rolex datejust 36mm mens 116244pfaj diamond bezel pink floral dial online.the unique contribution well worth grow to be the conveniences cheap fake iced out rolex watches. ZŠ a MŠ Pod Zvonek- Historie
Nahoru

Historie školy a přehled ředitelů od roku 1921

V roce 1461 byla založena osada Šibice. Chyběla však škola, děti se učily v Dolním Žukově nebo Třinci-Koňské. Do škol chodily pouze děti bohatých rodičů. Chudobným příslušelo pasení dobytka a pomoc v hospodářství. 1. října 1921 byla ve Svibici otevřena jednotřídní česká státní menšinová škola. Protože v obci nebylo místo pro její umístění, byla dána do budovy německé a polské školy. V prvním roce bylo zapsáno 19 žáků. Správcem a prvním učitelem se stal Josef Wurm z Bartovic. Vývoj všech tří škol byl ve Svibici od roku 1921-1939 poznamenán silným bojem všech národností, které zde žily.  2. října 1938 došlo ke zrušení české i německé školy ve Svibici. Je zavedena polská škola pro všechny žáky. V září 1939 začíná 2. světová válka. Dochází ke zrušení polské školy a ve Svibici je až do roku 1945 škola německá. Po válce se ve škole vyučuje česky.
V letech 1921 až 1985 tedy 64 let je centrem vzdělávání ve Svibici jedna budova, známá jako" stará škola". S nově vznikajícím a zejména hornickými rodinami osídlovaným sídlištěm již její kapacita nestačí. Vzniká sídlištní panelový komplex školních budov Rudé armády, jehož jedna část je od školního roku 1985/86 otevřena. Už ve školním roce 1987/1988  však budovy staré i nové školy kapacitně nestačily, proto bylo vyučováno i v budově na Příkopě. Pro lepší představu: ve školním roce 1991/1992 učilo 57 pedagogů, z toho 11 mužů, a 6 vychovatelek v pavilonech nové školy, budovách staré školy a Na Příkopě. Třídy byly označeny abecedně A až H a 10 z nich směnovalo, což znamená, že se střídaly v dopolední a odpolední výuce.  Průměrný počet v prvních třídách byl 29 dětí.  Počet mladých rodin s dětmi Svibického sídliště byl tak vysoký a nadějný, že se v horní části sídliště na ulici Slovenská stavěla nová moderní budova další školy. Už ve školním roce 1992/1993  byla s vyhlídkou na rozdělení žáků škola Rudé armády rozdělena na dva subjekty. Zatím se však část žáků i pedagogů, kteří přešli pod nové vlastní vedení, přestěhovali do budovy " staré školy".  V jejich 1. až 4. ročníku 1. stupně se vzdělával  591 žák.   V budově nové školy se vyučovalo 787 žáků.  Páté ročníky byly označeny A až F,  první ročníky A až E. Je vydána první Ročenka školy. K 1. 1. 1993  škola získává právní subjektivitu.
Porevoluční změny názvů se dotkly i školy, k 11. 8. 1993 se dosavadní název školy Základní škola se školní jídelnou na ulici Rudé armády 875 změnil na Základní škola se školní jídelnou Pod Zvonek 875. A kapacita opět nestačila. Ve školním roce 1993/1994  se vyučovalo v pavilonech nové školy a 4 třídy byly umístěny v mateřských školách na ulici Čáslavská a Okružní. Směnovalo 6 tříd 2.- 4. ročníku. Školní rok 1994/1995 začal  slavnostním otevřením první části školy na ulici Slovenská 1, ve školním roce 1995/1996  je otevřena i její druhá část.  Škola na Slovenské ulici je od té chvíle vnímána a nazývána novou. V tomto období její slávy ještě nikdo netušil, že se po 13 letech po otevření osudy obou škol znovu spojí. 
Zatímco v nové škole vše vonělo novotou, budova Pod Zvonek modernizovala. Určitě stojí za zmínku, že se v tomtéž roce otevřela nová počítačová učebna.  Ve školním roce 1999/2000 se poprvé otevřel nultý přípravný ročník pro děti s odloženou školní docházkou.  Po odlivu části žáků do nové školy se budově ulevilo a mohla být zařízena kulturní místnost. Přípravný ročník se ujal a tak byl znovu ve školním roce 2000/2001 otevřen. Bylo načase opustit budovu "staré školy", 1. 7. 2002  si ji převzal Městský úřad Český Těšín a poté zčásti zrekonstruoval pro své účely. K 1. 9. 2004  byla přičleněna pod Základní školu Pod Zvonek učebna plavání, která byla zkolaudována v roce 1992. Do doby sloučení se školou byl správcem TJ Slavoj Český Těšín. 18 let po listopadové revoluci dochází postupně k útlumu důlní činnosti a velké migraci obyvatel Svibického sídliště. Ubývá celých rodin a v důsledku toho i dětí. Den 1. 7. 2007 je významně zapsán do historie školy, byly sloučeny obě základní školy působící ve Svibici- Pod Zvonek 1835 a Slovenská 1, pod ředitelství Pod Zvonek. V budově Slovenská jsou soustředěni žáci 1. stupně, budova Pod Zvonek využívá svých zařízených odborných učeben i zrekonstruovaného multifunkčního hřiště pro žáky druhého stupně. Moderní doba si žádala provést úspory, a proto došlo k 1. 9. 2012  ke sloučení Základní školy s Mateřskou školou Čáslavská sídlící ve Svibici. Tato událost významně zasáhla do života organizace, protože škole připadly 4 budovy mateřské školy:      Čáslavská, Okružní, Pod Zvonek a Frýdecká, dvě školní jídelny: Čáslavská a Okružní a jedna výdejna na Polní. Sloučení k 1.9.2012 s sebou přineslo i změnu názvu školy na Základní a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek 1835, příspěvková organizace. K 1. 1. 2013 byla zřizovatelem vzhledem k rozčlenění spádových oblastí mateřská škola na Frýdecké ulici  přičleněna k Masarykově základní a mateřské škole v Českém Těšíně. V září roku 2012 je založeno občanské sdružení Pod Zvonek. o.s. , které pro děti a žáky organizuje od školního roku 2012/2013 karneval, dětské radovánky, "Teens party" a pro rodiče školní ples. V roce 2021 by měla škola oslavit 100 leté výročí. 

Přehled ředitelů od roku 1921

1921 - 1922 - Josef Wurm - správce školy a první učitel
1922 - 1923 - František Tichopad
1923 - 1924 - František Bujnoch
1924 - 1933 - František Sudek
1933 - 1934 - Václav Zapletal
1934 - 1938 - František Kostečka 
1945 - 1946 - Karel Zawarski
1946 - 1948 - Jaroslav Žák
1948 - 1950 - Jiří Nutil
1950 - 1970 - Zdeněk Franěk
1970 - 1976 - Helmut Konečný
1976 - 1980 - František Bílka
1980 - 1991 - Mgr. Ondřej Wiewiorka
1991 - 1992 - Karel Kučera
1992 - 2007 - PaedDr. Milan Pecka
Od 1.2.2007 - Mgr. Renáta Čalová Wapieniková

potential customers won't be able to benefit from the best services major benefit of best swiss fertig e zigarette. best how to get certified copy of sale deed online indiana in ap moved by way of latter part of the 24th century western european enormous railway rail station through the region of one's salmon dome. luxury replica watch perrelet effortless to perform and uncomplicated to go through. fendi.to for sale success will be incredible.