Výchovné poradenství

Nahoru

Výchovné poradenství

V oblasti výchovného poradenství usilujeme o aktivní a systematickou spolupráci mezi zákonnými zástupci a školou a vytvoření partnerských vztahů. Výchovný poradce poskytuje žákům odbornou pomoc, zaměřenou na jeho výsledky v procesu vzdělávání a především v přijetí opatření směřujících k žákově spokojenosti a objektivnímu přijímání školních výsledků.
 Výchovný poradce ve škole vykonává poradenskou, metodickou a informační činnost a věnuje se také prevenci rizikových jevů. To vše plní v úzké spolupráci s metodikem primární prevence, se školním speciálním pedagogem a vedením školy. 
Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané;
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost;
 • příprava návrhů na další péči o tyto žáky;
 • shromažďování a vedení odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů;
 • kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků;
 • aktuální informace k přijímacímu řízení;
 • řešení výchovných problémů (spolupráce s TU, s MPP);
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy;
 • individuální konzultace zákonných zástupců a žáků;
 • spolupráce s Úřadem práce- informačním a poradenským střediskem k volbě povolání;
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům 
Konzultačním dnem výchovného poradce je středa v době od 13.30 do 14:30 hodin. Kabinet výchovného poradce se nachází v přízemí 2. stupně budovy Pod Zvonek, číslo dveří 17. Je realizován pouze ve dnech školního vyučování. Předem dohodnutý termín s výchovnou poradkyní předchází časově neúsporným situacím, kdy pedagog nemusí být k dispozici.  
Kontakty na výchovného poradce: Zaměstnanci a kontakty
V rámci poradenství k volbě povolání poskytujeme žákům důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáháme jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Organizujeme besedy se zástupci různých profesí či exkurze do výrobních podniků a továren. Zprostředkováváme jim informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, dnech otevřených dveří a dalších aktivitách středních škol, jichž se mohou žáci zúčastnit, burzách středních škol, které bývají organizovány pro budoucí studenty za účelem prezentace středních škol .
Všechny informace a letáky jsou vyvěšovány na nástěnce výchovného poradce v přízemí 2. stupně,  předávány třídním učitelům žáků vycházejících ze ZŠ a uvedeny na webových stránkách . Všechny důležité informace k přijímacímu řízení najdete zde:Přijímací řízení na střední školy