neoclassicalism and even today's variables are actually plus the factors from loewe 135753 unisex fashion sweaters reddit.reddit replica designer rolex datejust 36mm mens 116244swdaj silver tone diamond bezel best substantial elements. ZŠ a MŠ Pod Zvonek- Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Nahoru

Výchovné poradenství

V oblasti výchovného poradenství usilujeme o aktivní a systematickou spolupráci mezi zákonnými zástupci a školou a vytvoření partnerských vztahů. Výchovný poradce poskytuje žákům odbornou pomoc, zaměřenou na jeho výsledky v procesu vzdělávání a především v přijetí opatření směřujících k žákově spokojenosti a objektivnímu přijímání školních výsledků.
 Výchovný poradce ve škole vykonává poradenskou, metodickou a informační činnost a věnuje se také prevenci rizikových jevů. To vše plní v úzké spolupráci s metodikem primární prevence, se školním speciálním pedagogem a vedením školy. 
Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané;
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost;
 • příprava návrhů na další péči o tyto žáky;
 • shromažďování a vedení odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů;
 • kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků;
 • aktuální informace k přijímacímu řízení;
 • řešení výchovných problémů (spolupráce s TU, s MPP);
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy;
 • individuální konzultace zákonných zástupců a žáků;
 • spolupráce s Úřadem práce- informačním a poradenským střediskem k volbě povolání;
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům 
Konzultačním dnem výchovného poradce je středa v době od 13.30 do 14:30 hodin. Kabinet výchovného poradce se nachází v přízemí 2. stupně budovy Pod Zvonek, číslo dveří 17. Je realizován pouze ve dnech školního vyučování. Předem dohodnutý termín s výchovnou poradkyní předchází časově neúsporným situacím, kdy pedagog nemusí být k dispozici.  
Kontakty na výchovného poradce: Zaměstnanci a kontakty
V rámci poradenství k volbě povolání poskytujeme žákům důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáháme jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Organizujeme besedy se zástupci různých profesí či exkurze do výrobních podniků a továren. Zprostředkováváme jim informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, dnech otevřených dveří a dalších aktivitách středních škol, jichž se mohou žáci zúčastnit, burzách středních škol, které bývají organizovány pro budoucí studenty za účelem prezentace středních škol .
Všechny informace a letáky jsou vyvěšovány na nástěnce výchovného poradce v přízemí 2. stupně,  předávány třídním učitelům žáků vycházejících ze ZŠ a uvedeny na webových stránkách . Všechny důležité informace k přijímacímu řízení najdete zde:Přijímací řízení na střední školy