Projekty

Nahoru

Projekty žáků 2. stupně

Každý školní rok žáci 2. stupně pracují na celoročním projektu. Touto formou získávají vědomosti z různých oblastí, učí se pracovat spolu ve skupinách a také své dílo prezentovat. 

Projekty žáků 2. stupně
Před dvěma roky jsme stavěli Evropskou zeď u příležitosti Evropského dne jazyků, který se uskutečnil 26. září. Rada Evropy tímto dnem inspiruje své obyvatele k učení se jazyků v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak mimo ni. Každá třída měla za úkol vyrobit šest stavebních cihel pro naši zeď. Každou cihlu tvořila krabice od bot plná informací o vybraném evropském jazyce. Informace jsme shromažďovali během celého měsíce září. Hledali jsme země, ve kterých se jazykem mluví, počet obyvatel, klasifikaci jazyka a písmo. Dále nás zajímal překlad věty: „Ahoj, jak se máš?" a překlad tří vybraných slov: dům, pes a slunce. Žáci si přinesli krabice, balicí papíry, obrázky a dne 26. září naše akce propukla. Pod vedením třídních učitelů žáci vyrobili 48 stavebních cihel různých evropských zemí a pak z nich zeď postavili.

V tomto školním roce jsme začali pracovat na projektu Komunikace mezi námi. Naším úkolem je zaměřit se na vývoj komunikačních technologií od jejich počátku až po současnost. Každá třída má přidělen jeden komunikační prostředek od rozhlasu až po sociální sítě a pracuje pod dohledem svých třídních učitelů, vyhledává a třídí informace, obrázky a zajímavosti. Ty pak žáci použijí při tvorbě edukativního materiálu, který bude zdobit prostory naší školy. 

Adriana Špirková


Pod Zvonkem odzvoní 100 let

Stoleté jubileum je bezpochyby životním mezníkem. Těžko hledat jinou organizaci, kterou by prošlo za sto let činnosti více lidské populace, než je právě škola. Ta, která v člověku tak hluboko zanechá vzpomínky a vytvoří přátelství mnohdy i na celý život.  A tohle významné výročí své činnosti si letos připomíná nejstarší z těšínských škol - Základní a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek. Na počátku zrodu dnešní organizace byla Jednotřídní česká škola ve Svibici otevřená 1. října 1921, která byla součástí německé školy. Postupně se škola vlivem národnostních bojůvek v příhraničí stala výhradně školou polskou. V průběhu 2. světové války se ve škole povinně vyučovalo v německy. A až teprve po válce se ve škole natrvalo usadila čeština. Postupným rozšiřováním, budováním  a slučováním je dnes k dispozici žákům rozsáhlý komplex dvou kompletně vybavených školních areálů včetně tří škol mateřských. K jubileu patří oslavy, ale i bilancování a připomenutí historie. Bohužel okolnosti v současné době nedovolují uspořádat oslavy tak, jak byly vedením školy žákům a veřejnosti představeny v minulosti. Bohatého kulturního programu se tedy letos pravděpodobně nedočkáme.  Na 1. stupni se žáci už několik let zapojují do projektu, ve kterém získávají postupně od 1. do 5. třídy přehled o našem městě, regionu, zemi, její minulosti i kultuře. V tomto školním roce se žáci dozvídají o historii a současnosti naší školy. Dětem jsou mimo jiné předloženy interaktivní pracovní listy, které jsou obtížností přizpůsobeny jejich věku. Žáci společně se svými učiteli jejich prostřednictvím nahlédnou nejen do minulosti, ale i do současnosti školy, procvičí si čtenářskou i počítačovou gramotnost, matematiku, anglický jazyk, zjistí, kdo z jejich blízkých naši školu navštěvoval, a kteří učitelé ho učili. Při debatách si uvědomí důležitost a význam všech zaměstnanců školy a mohou navrhnut, co by si ještě ve škole přáli mít. Seznámením s historickými souvislostmi vzniku školy naplňujeme motto: Škola – cesta poznání, což je zároveň názvem našeho školního vzdělávacího programu.

Mgr. Zuzana Fúriková


Setkávání

Projekt Setkávání je projektem 1. stupně naší školy. Úkolem projektu je v průběhu pěti let postupně seznámit žáky od 1. do 5. třídy nad rámec vyučovacích předmětů se zajímavostmi o světě, o naší zemi, o lidech, kteří s námi žijí, pracují a studují, o vývoji civilizace a o našem kulturním dědictví. Zahrnuje všechny tyto oblasti. Projekt probíhá tak, aby každý žák 1. stupně v průběhu 5 let školní docházky absolvoval všechny jeho části. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci 1. stupně bez výjimky a úkolem je, aby žáci prezentované téma nejen pochopili, ale aby byli sami vtaženi do jeho studia a stali se účastníky děje.
Projekt je rozdělen do 5 samostatných částí:
Křížem krážem po světě
Žijeme spolu
Od pravěku ke hvězdám
Regiony Moravy a Slezska
Nejkrásnější pohádka
Každá část projektu je plánovaná na jeden školní rok. V rámci tématu se třídy  1. stupně rozdělí do 5 - 6 skupin. Ve skupinách se společně věnují své části úkolu. Každá projektová část je ukončena závěrečným vystoupením, při němž se ostatní žáci navzájem seznámí s prací jednotlivých skupin. 
Při studiu témat si žáci budují klíčové kompetence, které budou potřebovat pro život – pracovní (výroba kulis, krojů, nástrojů ….), kompetence k řešení problému, k učení (získávání a osvojování nových poznatků…), komunikativní kompetence (spolupráce se spolužáky, rozdělení si úkolů …..), občanské (povinnosti občanů, rozdíly v životech dětí podle země, kde žijí….) i sociální (rozdíly v životě dětí v různých částech světa i v naší zemi…).
Prostřednictvím projektu se žáci seznamují i s environmentálními problémy světa. Ekologie je důležitou součástí projektu.
V rámci zpracovávání jednotlivých témat je kladen velký důraz na mezipředmětové vztahy. Při zpracovávání prezentací žáci využívají vědomostí z českého i anglického jazyka, učí se některým slovíčkům cizích jazyků, prohlubují znalosti z prvouky i vlastivědy. Při nácviku vystoupení dostává prostor hudební a tělesná výchova. Při tvorbě prezentací žáci tříbí své jazykové a slohové dovednosti a propojují je s dovedností zpracovat je prostřednictvím informačních technologií. V pracovních činnostech žáci vyrábí kulisy pro svá představení, spolupracují mezi sebou, rozdělují si práci.
 
Mgr. Zuzana Fúriková

V zdravém těle zdravý duch

Zdraví je ve všech svých aspektech, tj. z hlediska fyzického, duševního i sociálního, největší devizou našeho života. Je předpokladem ke štěstí a úspěchu nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost. Zdraví není samozřejmé, je třeba o něj pečovat. Zajištěním zdravých podmínek a zdraví podporujícího prostředí může škola výrazně přispět k tomu, aby se děti vzdělávaly rády.
Celoškolní projekt V zdravém těle zdravý duch  je komplexním programem, který zahrnuje důležité oblasti pro zdravý vývoj našich dětí. Integruje zásady zdravé výživy, péče o zdraví a fyzickou kondici, zároveň působí preventivně v oblasti zamezení vzniku zubního kazu, vadného držení těla a vzniku obezity u dětí, a to od předškolního věku po ukončení povinné školní docházky. Projekt si klade za cíl vytvářet kulturu, která má osvojeny zásady zdravého životního stylu, uvědomuje si nebezpečí, které přináší moderní civilizace, vnímá rizikové faktory a je si vědoma zodpovědnosti za svůj zdravý vývoj, který ovlivní nejen fyzické zdraví dětí, ale také jejich chování a studijní výsledky. 
Projekt sestává ze tří částí – Mlsáme zdravěji, Zdravý úsměv a Zdravá záda, které se realizují v průběhu celého školního roku, působí na děti současně a vytvářejí komplexní soubor péče o nastávající generaci. Realizace projektu je vhodně, průběžně a nenásilně včleňována do výchovně vzdělávacího procesu, plně v souladu s ŠVP, s využitím mezipředmětových vztahů.
Realizace projektu vyžaduje týmovou spolupráci pedagogů MŠ i ZŠ, žáků a součinnost zákonných zástupců. 
Projekt Mlsáme zdravěji vyžaduje aktivní zapojení rodičů, čímž se upevňuje vztah rodičů ke škole a jejich zainteresovanost na zdravém vývoji dětí a současně vzniká prostor pro úzkou spolupráci rodičů se školou v průběhu celé školní docházky. Tato součást projektu se realizuje od MŠ do 3. ročníku ZŠ. V návazných ročnících už záleží na konkrétním pedagogovi, zda bude pokračovat v nastoleném trendu.  Intenzivní realizace části Zdravý úsměv probíhá v 1. – 5. ročníku ZŠ, přičemž v MŠ pravidelným vedením dětí  k zubní hygieně jsou pro projekt položeny základy. Projekt Zdravá záda je realizován v průběhu celé školní docházky, začíná v MŠ a pokračuje až do 9. ročníku, kdy by už měly být upevněny zásady správného životního stylu mládeže.

Mgr. Zuzana Fúriková


Příběhy našich sousedů

Projekt Příběhy našich sousedů je vzdělávacím projektem pro žáky 7. – 9. tříd základních škol., který probíhá již několik let napříč celou Českou republikou. I naše škola se rozhodla tohoto projektu účastnit a zapojila se do příprav na tuto velmi zajímavou práci.

Žáci z 8. a 9. ročníků naší školy, kteří vytvoří pětičlenný tým, během půl roku vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, zdigitalizují fotografie, prozkoumají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument o jeho životě. Někteří podle příběhu mohou nakreslit komiks, jiní vytvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Žáci, kteří se rozhodnou natáčet pamětníka na video záznam, získají vhodné tipy pro střih video reportáže. Výběr pamětníků probíhá ve spolupráci s radnicí a i s organizacemi, které tyto osobnosti sdružují, např. s neziskovou organizací PostBellum, která celý tento celorepublikový projekt koordinuje. Aby byly výstupy co nejlepší, žáci se mohou v rámci projektu zúčastnit celé řady workshopů.

Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci dozvědí nejen mnoho ze života osobností, žijících v bezprostředním okolí, a z moderních dějin, ale především se naučí aktivně zpracovávat získané informace a předávat je ostatním. Projekt učí mladé lidi pracovat v týmu. Získávají tak důležité dovednosti pro budoucí uplatnění.

Projekt bude zakončen slavnostní prezentací všech týmů z celého regionu před veřejností a odbornou porotou. Ta vybere a ocení nejlépe zpracovaný a představený příběh.

Hana Klanicová