Projekty

Nahoru

Doučování žáků škol

Na naší škole probíhá doučování žáků, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19, poskytovat co nejefektivnější podporu žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

Komunikace mezi námi

Každý školní rok žáci 2. stupně pracují na celoročním projektu. Touto formou získávají vědomosti z různých oblastí, učí se vyhledávat a třídit informace, pracovat ve skupinách a své dílo prezentovat. V letošním školním roce se žáci zapojili do projektu Komunikace mezi námi. Zaměřili se na vývoj komunikačních technologií od jejich počátku až po současnost.
 
Každá třída měla přidělen jeden konkrétní komunikační prostředek od rozhlasu přes televizi, telefon, počítač, mobilní telefon a smartphone, internet a sociální sítě. Žáci od září pracovali pod dohledem třídních učitelů na vyhledávání, třídění a zpracovávání informací a obrázků o historii jednotlivých komunikačních prostředcích, jejich vývoji a proměně od jejich počátků až po současnost, jednotlivých typech a výrobních společnostech a sledovali i bezpečnost při jejich používání. Projektový den se konal 20.5. 2022, kdy z vytvořených materiálů žáci tvořili edukativní materiál určený k výzdobě naší školy. Vybraní žáci pak svá velmi zdařilá díla prezentovali v ostatních třídách a seznamovali žáky s výsledkem své práce. 
 
Mgr. Adriana Špirková

Umění v nás

Projekt Umění v nás je zaměřen na prezentaci prací žáků 6. – 9. ročníku. Pro účely projektu jsme zhotovili osm posterů dřevěné konstrukce, do jejichž výroby se s chutí zapojili žáci 2. stupně v rámci předmětu pracovní činnosti. Projekt si klade za cíl prezentovat výsledné práce z hodin výtvarné výchovy, netradičních výtvarných činností, ale také i výstupy z jiných projektů školy.
Jako první využili možnost prezentovat své práce na téma Organismus žáci 8. roč. Naskytla se jim tak příležitost propojit poznatky z hodin přírodopisu a výtvarných technik. 
Celý únor jsme pracovali na projektu Jaro je tady, abychom své spolužáky pozitivně naladili na příchod jara. První jarní den jsme využili již vytvořené dřevěné postery, abychom přenesli kousek jara k nám do školy. Již nyní si všímáme, jak se kolemjdoucí na obrazy usmívají.
Věříme, že projekt pomůže motivovat žáky, aby rozvíjeli svůj talent a výtvarný projev, a  následně prezentovali svou práci v prostorách školy.
 
Mgr. Lenka Lysková

ZOH 2022 Fandíme českému národnímu týmu

ZOH 2022 Fandíme českému národnímu týmu byl projekt 1. stupně naší školy. Cílem bylo seznámit žáky podrobněji s jednotlivými zimními sporty, s olympijskou myšlenkou a s olympijskou historií, s pravidly fair play, vzbudit v nich zájem o sport a národní cítění, hrdost na svou vlast, vtáhnout je do bojů a vytvořit povědomost o výjimečných výkonech našich sportovců, kterých lze dosáhnout pílí, odhodláním a vytrvalostí, motivovat je k jejich vlastnímu sportování.
Projekt byl spuštěn týden před začátkem ZOH na konci ledna a ukončen po skončení ZOH i Paralympijských her koncem března.
Děti se prostřednictvím prezentace seznamovaly se základními olympijskými pojmy, symboly, maskotem her. Seznámily se s jednotlivými sporty a některými nominovanými českými sportovci. Připomněly  si důležité medailové úspěchy uplynulých olympiád.
Prezentace obsahovaly :          
aktivní odkazy na internet 
interaktivní hry pro děti 
text s důležitými informacemi 
fotografie
Do vyučovacích hodin učitelé zařazovali aktivity, jejichž zásobník dostali k dispozici. Průběžně se žáky doplňovali  pracovní listy tak, aby po skončení olympijských her  zůstal ve třídě Olympijský deník (1.-3. třídy). Ve 4.- 5. třídě zůstal Olympijský časopis každému žáku. Některé olympijské soutěže děti sledovaly online. V průběhu olympiády žáci sledovali výsledky českých sportovců a jejich úspěchy zaznamenávali do pracovních listů.       
                                                                                                      
Mgr. Zuzana Fúriková 

Pod Zvonkem odzvonilo 100 let

Stoleté jubileum je bezpochyby životním mezníkem. Těžko hledat jinou organizaci, kterou by prošlo za sto let činnosti více lidské populace, než je právě škola. Ta, která v člověku tak hluboko zanechá vzpomínky a vytvoří přátelství mnohdy i na celý život.  A tohle významné výročí své činnosti si letos připomíná nejstarší z těšínských škol - Základní a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek. Na počátku zrodu dnešní organizace byla Jednotřídní česká škola ve Svibici otevřená 1. října 1921, která byla součástí německé školy. Postupně se škola vlivem národnostních bojůvek v příhraničí stala výhradně školou polskou. V průběhu 2. světové války se ve škole povinně vyučovalo německy. A až teprve po válce se ve škole natrvalo usadila čeština. Postupným rozšiřováním, budováním  a slučováním je dnes k dispozici žákům rozsáhlý komplex dvou kompletně vybavených školních areálů včetně tří škol mateřských. Na 1. stupni se žáci už několik let zapojují do projektu, ve kterém získávají postupně od 1. do 5. třídy přehled o našem městě, regionu, zemi, její minulosti i kultuře. V tomto školním roce se žáci dozvídají o historii a současnosti naší školy. Dětem jsou mimo jiné předloženy interaktivní pracovní listy, které jsou obtížností přizpůsobeny jejich věku. Žáci společně se svými učiteli jejich prostřednictvím nahlédnou nejen do minulosti, ale i do současnosti školy, procvičí si čtenářskou i počítačovou gramotnost, matematiku, anglický jazyk, zjistí, kdo z jejich blízkých naši školu navštěvoval, a kteří učitelé ho učili. Při debatách si uvědomí důležitost a význam všech zaměstnanců školy a mohou navrhnut, co by si ještě ve škole přáli mít. Seznámením s historickými souvislostmi vzniku školy naplňujeme motto: Škola – cesta poznání, což je zároveň názvem našeho školního vzdělávacího programu.
V rámci oslav 100. výročí založení školy jsme vyhlásili projekt Sto zvonků z Pod Zvonku, jehož cílem bylo nalézt na veřejně přístupných místech města Český Těšín kamínek malovaný speciálně k výročí naší školy. Všechny kamínky byly označeny názvem projektu Sto zvonků z Pod Zvonkuletopočtemoznačujícím vždy jeden rok existence školy (1921 – 2021). Nálezce si kamínek ponechal nebo jej přesunul na jakékoliv jiné místo, nejlépe v Českém Těšíně, kde se z jeho nalezení mohli radovat další nálezci. Všechny kamínky byly ručně malované originály. Nalezené kamínky byly vloženy na veřejnou FB skupinu s názvem Sto zvonků z Pod Zvonku nebo přímo na mail stozvonkuzpodzvonku@podzvonek.cz. Po dobu 2 měsíců jsme sledovali, kam kamínky putovaly. V průběhu měsíců říjen – prosinec FB stránku navštívilo přes tři tisíce občanů našeho města, bylo vloženo přes 69 obrázků kamínků. Stránka je i nadále otevřená pro případné pozdější nálezy kamínků. 
 
Mgr. Zuzana Fúriková
 

Evropská zeď

Žáci 2. stupně se každoročně účastní celoročního projektu, jehož cílem je získat vědomosti z různých oblastí, vyhledávat a zpracovávat informace a následně je použít při skupinové práci a prezentaci. 

Projekty žáků 2. stupně
Před dvěma roky jsme stavěli Evropskou zeď u příležitosti Evropského dne jazyků, který se uskutečnil 26. září. Rada Evropy tímto dnem inspiruje své obyvatele k učení se jazyků v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak mimo ni. Každá třída měla za úkol vyrobit šest stavebních cihel pro naši zeď. Každou cihlu tvořila krabice od bot plná informací o vybraném evropském jazyce. Informace jsme shromažďovali během celého měsíce září. Hledali jsme země, ve kterých se jazykem mluví, počet obyvatel, klasifikaci jazyka a písmo. Dále nás zajímal překlad věty: „Ahoj, jak se máš?" a překlad tří vybraných slov: dům, pes a slunce. Žáci si přinesli krabice, balicí papíry, obrázky a dne 26. září naše akce propukla. Pod vedením třídních učitelů žáci vyrobili 48 stavebních cihel různých evropských zemí a pak z nich zeď postavili.

Mgr. Adriana Špirková


Setkávání

Projekt Setkávání je projektem 1. stupně naší školy. Úkolem projektu je v průběhu pěti let postupně seznámit žáky od 1. do 5. třídy nad rámec vyučovacích předmětů se zajímavostmi o světě, o naší zemi, o lidech, kteří s námi žijí, pracují a studují, o vývoji civilizace a o našem kulturním dědictví. Zahrnuje všechny tyto oblasti. Projekt probíhá tak, aby každý žák 1. stupně v průběhu 5 let školní docházky absolvoval všechny jeho části. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci 1. stupně bez výjimky a úkolem je, aby žáci prezentované téma nejen pochopili, ale aby byli sami vtaženi do jeho studia a stali se účastníky děje.
Projekt je rozdělen do 5 samostatných částí:
Křížem krážem po světě
Žijeme spolu
Od pravěku ke hvězdám
Regiony Moravy a Slezska
Nejkrásnější pohádka
Každá část projektu je plánovaná na jeden školní rok. V rámci tématu se třídy  1. stupně rozdělí do 5 - 6 skupin. Ve skupinách se společně věnují své části úkolu. Každá projektová část je ukončena 
závěrečným vystoupením, při němž se ostatní žáci navzájem seznámí s prací jednotlivých skupin. 
Při studiu témat si žáci budují klíčové kompetence, které budou potřebovat pro život – pracovní (výroba kulis, krojů, nástrojů ….), kompetence k řešení problému, k učení (získávání a osvojování nových poznatků…), komunikativní kompetence (spolupráce se spolužáky, rozdělení si úkolů …..), občanské (povinnosti občanů, rozdíly v životech dětí podle země, kde žijí….) i sociální (rozdíly v životě dětí v různých částech světa i v naší zemi…).
Prostřednictvím projektu se žáci seznamují i s environmentálními problémy světa. Ekologie je důležitou součástí projektu.
V rámci zpracovávání jednotlivých témat je kladen velký důraz na mezipředmětové vztahy. Při zpracovávání prezentací žáci využívají vědomostí z českého i anglického jazyka, učí se některým slovíčkům cizích jazyků, prohlubují znalosti z prvouky i vlastivědy. Při nácviku vystoupení dostává prostor hudební a tělesná výchova. Při tvorbě prezentací žáci tříbí své jazykové a slohové dovednosti a propojují je s dovedností zpracovat je prostřednictvím informačních technologií. V pracovních činnostech žáci vyrábí kulisy pro svá představení, spolupracují mezi sebou, rozdělují si práci.
 
Mgr. Zuzana Fúriková

V zdravém těle zdravý duch

Zdraví je ve všech svých aspektech, tj. z hlediska fyzického, duševního i sociálního, největší devizou našeho života. Je předpokladem ke štěstí a úspěchu nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost. Zdraví není samozřejmé, je třeba o něj pečovat. Zajištěním zdravých podmínek a zdraví podporujícího prostředí může škola výrazně přispět k tomu, aby se děti vzdělávaly rády.
Celoškolní projekt V zdravém těle zdravý duch  je komplexním programem, který zahrnuje důležité oblasti pro zdravý vývoj našich dětí. Integruje zásady zdravé výživy, péče o zdraví a fyzickou kondici, zároveň působí preventivně v oblasti zamezení vzniku zubního kazu, vadného držení těla a vzniku obezity u dětí, a to od předškolního věku po ukončení povinné školní docházky. Projekt si klade za cíl vytvářet kulturu, která má osvojeny zásady zdravého životního stylu, uvědomuje si nebezpečí, které přináší moderní civilizace, vnímá rizikové faktory a je si vědoma zodpovědnosti za svůj zdravý vývoj, který ovlivní nejen fyzické zdraví dětí, ale také jejich chování a studijní výsledky. 
Projekt sestává ze tří částí – Mlsáme zdravěji, Zdravý úsměv a Zdravá záda, které se realizují v průběhu celého školního roku, působí na děti současně a vytvářejí komplexní soubor péče o nastávající generaci. Realizace projektu je vhodně, průběžně a nenásilně včleňována do výchovně vzdělávacího procesu, plně v souladu s ŠVP, s využitím mezipředmětových vztahů.
Realizace projektu vyžaduje týmovou spolupráci pedagogů MŠ i ZŠ, žáků a součinnost zákonných zástupců. 
Projekt Mlsáme zdravěji vyžaduje aktivní zapojení rodičů, čímž se upevňuje vztah rodičů ke škole a jejich zainteresovanost na zdravém vývoji dětí a současně vzniká prostor pro úzkou spolupráci rodičů se školou v průběhu celé školní docházky. Tato součást projektu se realizuje od MŠ do 3. ročníku ZŠ. V návazných ročnících už záleží na konkrétním pedagogovi, zda bude pokračovat v nastoleném trendu.  Intenzivní realizace části Zdravý úsměv probíhá v 1. – 5. ročníku ZŠ, přičemž v MŠ pravidelným vedením dětí  k zubní hygieně jsou pro projekt položeny základy. Projekt Zdravá záda je realizován v průběhu celé školní docházky, začíná v MŠ a pokračuje až do 9. ročníku, kdy by už měly být upevněny zásady správného životního stylu mládeže.

Mgr. Zuzana Fúriková


Příběhy našich sousedů

 Projekt Příběhy našich sousedů je vzdělávacím projektem pro žáky 7. – 9. tříd základních škol, který probíhá již několik let napříč celou Českou republikou. I naše škola se rozhodla tohoto projektu účastnit. Zapojila se do příprav na velmi  zajímavou práci. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci dozvědí nejen mnoho ze života různých osobností, ale především se naučí aktivně zpracovávat získané informace a předávat je ostatním, a také např. pracovat v týmu.

Žáci z 8. a 9. ročníků naší školy se během září svých příbuzných a rodinných příslušníků na možného pamětníka vyptali, sestavili ze zájemců pětičlenný tým a vybrali si pána, žijícího v Domově seniorů Bílá Podkova. V říjnu ho oslovili a pan Rudolf Kosarz slíbil, že se zúčastní rozhovorů, v němž osvětlí své dosavadní životní osudy. Od října se tým několikrát sešel, aby si rozvrhl úkoly a sestavil základní koncept rozhovoru. Na začátku listopadu proběhl ve škole workshop „Jak natočit pamětníka" a žáci si vybrali konečnou verzi výstupního díla. Navštívili Muzeum v Českém Těšíně, aby se seznámili s různými profesemi, jež jsou při práci s historickým materiálem potřebné.
V listopadu proběhly s p. Rudolfem rozhovory a žáci natočili jeho vzpomínky a  nafotili mnoho fotek. Tým ještě také absolvoval workshop, jak s nasbíraným materiálem naložit, aby vznikl rozhlasový medailonek. V lednu se žáci pilně věnovali sestavení reportáže, kterou se rozhodli natočit v Rádiu Čas v Ostravě – Porubě. Probírali velmi pečlivě získanou nahrávku. Nakonec vybrali čtyři části, které do rozhlasové reportáže zahrnuli. Připravili si úvodní slovo, jednotlivé vstupy i znělku, jež celý medailonek oživila a stmelila její části. Ve čtvrtek 3. 2. 2022 tým vyrazil do rádia do Ostravy k natáčení, které bylo velmi náročné. Ale žáci poznali zákulisí rozhlasového studia a sami se velmi aktivně  a nebojácně celého natáčecího odpoledne účastnili. Medailonek je též povzbudil ke tvorbě  závěrečné prezentace. S tou se pak zúčastnili slavnostního zakončení, kdy všechny týmy z celého regionu před veřejností a odbornou porotou představily své pamětníky a jejich osudy. Porota vybrala a ocenila nejlépe zpracovaný a představený příběh. A ačkoliv žáci naší školy nezvítězili, odnesli si z této práce krásný a užitečný zážitek. 
 
Mgr. Hana Klanicová

 

Sazka Olympijský víceboj

Naše škola je již druhým rokem zapojena do největšího sportovního projektu v České republice – Sazka Olympijský víceboj. Jedná se o společnou aktivitu Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Projekt je určený všem žákům základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl.
V rámci Olympijského diplomu absolvují děti v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín:
1. stupeň:
1. hluboký předklon
2. T-běh              
3.  zkrácené sedy-lehy              
4. postoj čápa              
5. sprint 60 m              
6. běh na 500 m               
7. skok z místa                
8. hod basketbalovým míčem 
2. stupeň:
1. hluboký předklon
2. T-běh              
3.  zkrácené sedy-lehy              
4. postoj čápa              
5. sprint 60 m              
6. běh na 1 000 m               
7. trojskok snožmo z místa              
8. hod basketbalovým míčem
Výsledky si žáci zapisují do sportovní knížky, následně jsou vkládány na webové stránky Sazka olympijského víceboje. Na základě výsledků všech splněných disciplín žáci obdrží na konci školního roku diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a ve kterých sportech by měli úspěch. 
 
Mgr. Monika Ivánková

Čtenářské dílny

Rozvíjení čtenářské gramotnosti je nelehkým úkolem každého učitele. S texty se žáci nesetkávají pouze v hodinách českého jazyka, ale i v ostatních školních předmětech. Dobře zvládnout techniku čtení je základem pro správné porozumění textu. Díky čtenářským schopnostem si žák osvojuje kompetence pro školní a osobní život. Přestože rodina má v tomto ohledu nezastupitelnou roli, také pedagogové se snaží zvýšit u žáků úroveň čtenářské gramotnosti. K tomu jim pomáhají metody, které se zaměřují na práci s knihou. Ve školním roce 2020/2021 se zapojili žáci prvních ročníků spolu s ostatními školami v Českém Těšíně do společného projektu – Čtenářské dílny s Celé Česko čte dětem. Tento projekt se mohl uskutečnit díky podpoře města Český Těšín. Spočíval v realizaci čtenářských dílen na základě vzájemné spolupráce školy a rodiny. Význam rozvoje čtenářství podpořila i ředitelka organizace Celé Česko čte dětem paní Eva Katrušáková, která formou přednášek přesvědčila rodiče, aby svým dětem četli doma a tím je nejen lépe vychovávali, ale také utužili rodinné vazby. Čtenářství může dětem ve spoustě věcí pomoci. Textům v jakékoliv podobě se během svého života nevyhneme, proto je na rodině a učitelích, aby si žáci osvojili správnou techniku čtení a hlavně, aby pocítili ze čtení radost, požitek a uspokojení.
I v letošním školním roce učitelé 1. - 9. ročníků v rámci hodin českého jazyka dílny čtení realizují. Smyslem těchto dílen je především to, aby během čtení knih si žáci všímali předem dohodnutých jevů či okolností v příběhu a následně s těmito informacemi pracovali. Žáci během dílen tedy nejenom aktivně čtou, ale všímají si struktury textu, po přečtení části textu předvídají, kladou si v průběhu četby otázky, vžívají se do postav, propojují text s tím, co už znají, sdílí své prožitky z přečteného a porovnávají je s ostatními.
Důležité je, aby žáci zjistili, že číst je zcela normální. Věříme, že práce s knihou bude pro další rozvoj dětí velkým přínosem. 
 
Mgr. Jana Helisová

Kroužek robotiky a 3D tisku

Naše škola je zapojena do projektu Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSK II,CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován Evropskou unií. Součástí tohoto projektu je Kroužek robotiky a 3D tisku, do kterého docházejí vybraní žáci naší školy. Jedním z cílů kroužku je naučit žáky pracovat s robotickou stavebnicí LEGO Mindstorms EV3. V rámci stavby svých prvních robotů tak mají žáci možnost tyto roboty také programovat. Další aktivitou kroužku je 3D modelování, a to převážně v aplikaci Tinkercad. Vytvořené modely jsou postupně vytištěny na 3D tiskárně.
 
Mgr. Adam Pizúr

Vesmír kolem nás

Projekt Vesmír kolem nás je vzdělávacím projektem pro žáky 7. – 9. tříd základních škol.
Projekt je zaměřen na poznání okolního vesmíru, planet a událostí, které provázely poznání vesmíru člověkem. Projekt Vesmír kolem nás má hravou a interaktivní formou pomoci získat, předat, ale i zafixovat si vědomosti o naší Sluneční soustavě, jejím vývoji i jejím poznávání lidmi.
Projekt je rozdělen do tří tematických celků, expozic, umístěných cíleně na stěnách chodby druhého patra, jelikož zde se nachází i učebna fyziky. Každý tematický celek má svá edukační specifika i ztvárnění.
Hlavní část je zaměřena na poznání planet naší Sluneční soustavy. Pomocí interaktivní pomůcky tak žáci nastaví jednu z planet soustavy a k ní získají data. Součástí této sekce je i přehled nejznámějších souhvězdí oblohy s jejich názvy.
Druhá část expozice se věnuje kosmonautice a historii zkoumání vesmíru, kde žáci poznávají dějiny a vývoj kosmonautiky. Na tuto část navazuje závěrečná, třetí část, která je tvořena formou kvízových otázek se skrytými odpověďmi.
Celou expozici žáci využívají nejen v hodinách fyziky či dějepisu, ale často i ve volnočasových aktivitách jako zábavný zdroj poznání a informací.
 
Ing. Jan Novák