Přijímací řízení na střední školy

Nahoru

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2021/2022

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín     úterý 12. dubna 2022
2. termín     středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín      úterý 19. dubna 2022
2. termín      středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedeny obory vzdělání na dny:
1. termín      úterý 10. května 2022
2. termín      středa 11. května 2022

Průběh přijímacího řízení do středního vzdělávání

Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Termín podání přihlášky je do 1. března 2022. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce. Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky. Na obou přihláškách uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí (nejedná se o preferenci, ale o termín konání zkoušek).
Obě přihlášky jsou naprosto shodné originály. Uchazeč se řídí kritérií vydanými příslušnou střední školou. Celostátně stanovené termíny pro JPZ se v přihlášce neuvádí.

Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ):
Termíny
- 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022(čtyřleté obory s maturitou),
- 19. 4. 2022 a 20. 4. 2022 (šestiletá a osmiletá gymnázia)
Školní přijímací zkoušky (dále jen ŠPZ):
Termíny ŠPZ stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeč koná ŠPZ v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí,
a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná JPZ v prvním termínu ve škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu pak ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. 
ŠPZ koná uchazeč na každé škole, která má ŠPZ stanovenou v rámci vyhlášených kritérií.

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Rozhodl-li ředitel o konání přijímací zkoušky (JPZ či ŠPZ), zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

Průběh přijímací zkoušky

Obsah JPZ a ŠPZ odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. JPZ se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut
a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut. Přípravu zadání testů JPZ, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále  jen Centrum).

Vyhodnocení přijímací zkoušky

V oboru vzdělání s maturitní zkouškou ředitel střední školy zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem (28. 4. 2022), nejpozději 30. 4. 2022. Ředitel školy zveřejní výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
V oboru vzdělání bez maturitní zkoušky ředitel střední školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání ŠPZ, pokud se zkouška konala (od 22. 4. 2022 do 30. 4. 2022).
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku (dále jen ZL)

Termín odevzdání ZL je stanoven na 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí (po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). 
ZL se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
Zpětvzetí ZL není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere ZL zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. 

Další kola přijímacího řízení

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení. Uchazeč není omezen v počtu přihlášek. Nekoná se JPZ. Na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu (jeden obor vzdělání). Výčet škol, které nenaplnily svůj stav bude vyhlášen na webových stránkách kraje.