Přijímací řízení na střední školy

Nahoru

Informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Změna mimořádného opatření k přijímacímu řízení
MZCR změnilo mimořádné opatření k povinnému nošení roušek platné od 21. 4. 2021 takto:
uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Mimořádné opatření k přijímacímu řízení
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 je umožněna uchazeči o střední vzdělávání osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce nebo jednotné přijímací zkoušce pokud doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu. Uchazeč může požádat o provedení testu a vydání dokladu o výsledku testu školu, ve které je žákem. Doklad o výsledku testu nesmí být starší 7 dnů před konáním přijímací zkoušky.
Termíny testování v naší škole:
Žáci 9. ročníku: 29. 4. 2021, 6. 5. 2021, 13. 5. 2021 v tělocvičně budovy Pod Zvonek v době 7:00 – 7:30 hodin.
Žáci 5. ročníku: 3. 5. 2021 v tělocvičně budovy Pod Zvonek v době 7:00 – 7:30 hodin.

Výše uvedený doklad může uchazeč nahradit:
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději
do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Podrobné informace, které by Vás mohly zajímat, najdete v níže uvedeném manuálu.

Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení
Termín podání přihlášky je do 1. března 2021. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce. Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky. Na obou přihláškách uvádí školy ve stejném pořadí. Obě přihlášky jsou naprosto shodné originály. Uchazeč se řídí kritérií vydanými příslušnou střední školou. Celostátně stanovené termíny pro JPZ se v přihlášce neuvádí.

Vyhlášení termínů přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ):
Termíny
- 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021(čtyřleté obory s maturitou),
- 5. 5. 2021 a 6. 5. 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia)
Školní přijímací zkoušky (dále jen ŠPZ):
Termíny ŠPZ stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeč koná ŠPZ v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí,
a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

Místo konání přijímací zkoušky
Uchazeč koná JPZ v prvním termínu ve škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu pak ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se JPZ nekoná, a zároveň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se JPZ koná, uchazeč se  účastní JPZ v příslušné škole v obou termínech. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.
ŠPZ koná uchazeč na každé škole, která má ŠPZ stanovenou v rámci vyhlášených kritérií.

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce
Rozhodl-li ředitel o konání přijímací zkoušky (JPZ či ŠPZ), zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

Průběh přijímací zkoušky
Obsah JPZ a ŠPZ odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. JPZ se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut
a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut. Přípravu zadání testů JPZ, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále  jen Centrum).

15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury
a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP).

Vyhodnocení přijímací zkoušky
V oboru vzdělání s maturitní zkouškou ředitel střední školy zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem (19. 5. 2021), nejpozději 21. 5. 2021. Ředitel školy zveřejní výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. V oboru vzdělání bez maturitní zkoušky ředitel střední školy zveřejní hodnocení nejdříve 19. 5. 2021 a nejpozději 21. 5. 2021. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta
pro odvolání. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku (dále jen ZL)
Termín odevzdání ZL je stanoven na 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí (po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). ZL se v tomto termínu musí odevzdat buď ve střední škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Zpětvzetí ZL není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere ZL zpátky pro uplatnění ve škole,
kde bylo jeho odvolání úspěšné. 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Dle sdělení MŠMT jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pondělí 3. května 2021
2. termín: úterý 4. května 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 5. května 2021
2. termín: čtvrtek 6. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 2. června 2021
2. termín: čtvrtek 3. června 2021
 
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.