Školní projekty

Nahoru

Projekt 2. stupně - Prevenci naproti

Žáci 2. stupně se ve školním roce 2023/2024 zapojili do projektu Prevenci naproti. V dnešní době na mladé lidi číhá mnoho nebezpečí. Zaměřili jsme se proto na problematiku závislostí. Našim cílem bylo seznámit žáky s vlivem závislostí na život člověka a s riziky, která závislosti představují a navrhnout vlastní postup, jak závislostem předejít. 
Žáci pracovali ve skupinách pod vedením třídních učitelů. Výstupem je edukační materiál, který má motivovat spolužáky s rizikovým chováním nezačínat. Každá třída se zaměřila na jednu z problematiky závislostí. Od začátku školního roku žáci pracovali pod dohledem třídních učitelů na vyhledávání informací a obrázků, tisku a přípravě materiálů.  
Rozdělení témat:
6. ročník -  nikotin
7. ročník - alkohol, těkavé látky
8. ročník - jiné formy závislostního chování (gambling, závistost na PC hrách, poruchy příjmu potravy, léky a vitamíny)
9. ročník - nelegální návykové látky – drogy
Na začátku února se konal samotný projektový den. Připravené materiály žáci formou koláže připevnili na projektové banery a ty umístili do prostor u jídelny. Všechny třídy se pak šly na hotové výtvory podle harmonogramu podívat. Dílo se velice povedlo a splnilo svůj účel, varovat před všemi nástrahami, které na mladé lidi v dnešní době číhají. Moc děkuji třídním učitelům a všem žákům za přípravu, nasazení a kreativní ztvárnění. 
 
Mgr. Adriana Špirková 
 

Po stopách ptačích krmítek - školní družina

Po stopách ptačích krmítek je projekt dětí ze školní družiny. V průběhu prosince se děti seznamují s druhy ptáků, kteří u nás zůstávají na zimu. Učí se je poznávat podle vzhledu i podle hlasu, pozorují přírodu v okolí školy a svá pozorování zaznamenávají. Pátrají v encyklopediích i na internetu, čím se jednotlivé druhy ptáků živí a jak jim můžou v zimních měsících lidé pomoci. Vrcholem projektu je výroba krmítek z různých materiálů a jejich rozmístění po městě Český Těšín na místa, kde se mohou ptáci bezpečně nasytit. Pro přehled je každé krmítko označeno číslem a nápisem Toto krmítko vyrobily děti ze školní družiny ZŠ a MŠ Pod Zvonek. O některá krmítka se děti budou starat až do konce zimy, pozorovat dění na nich a doplňovat krmení. Ostatní krmítka jsou nechaná pro možnost dokrmování ptáků veřejností.
 
 Mgr. Zuzana Fúriková
Realizace projektu: Kateřina Balászová, Jana Targová, Ivana Ovčaří, Lenka Labudková

Setkávání generací

 Již třetím rokem navštěvujeme dědečky a babičky v Charitním domově Pokojného stáří na Hrabinské ulici.
Během těch tří let jsme si vytvořili velmi blízký vztah k lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Naše návštěvy jsou plné emocí, povídání, ale taky společenských her. Minulým rokem žákyně Simona hrála Člověče nezlob se s babičkou, která byla nevidomá, ale moc si chtěla zahrát. A my jsme splnili  její přání.
Dne 11.12.2023 jsme byli v „našem" domově. Chtěli jsme popřát všem klientům a zaměstnancům hezké a hlavně zdravé Vánoce. Nezapomněli jsme jim vzít drobné dárečky, které si hned rozbalili a měli z nich velkou radost. Společně jsme si zazpívali i koledy a popovídali o tom, jak trávíme tyto krásné dny.
Odcházeli jsme s myšlenkou na naše další setkání, které se uskuteční na jaře příštího roku.   

Mgr. Ivona Gryčová , třída IX.A
 
 

Den vody

V pondělí 2. října 2023 proběhl v atriu naší školy projektový den na téma VODA. Žáci 7. - 9. tříd se aktivně zapojili do zkoumání vody z různých hledisek. Spolupracovali ve skupinách, navštívili 4 stanoviště: přírodopisné, zeměpisné, fyzikální a chemické. Poznávali vodní bezobratlé živočichy, řešili přístup k pitné vodě ve světě, koloběh vody na naší planetě. Naučili se pracovat s elektronickým ph metrem a určovali objem vody a trénovali převody jednotek. Vždy si shrnuli společně s učitelem poznatky, které získali. Dle zpětné vazby je tento aktivní přístup bavil a vedl je k pochopení důležitosti ochrany tohoto  přírodního zdroje.  
 
Mgr. Iva Zawadová
 

Jak se zachovat, když ...

Žáci 2. stupně ve školním roce 2022/2023 pracovali na celoročním projektu Jak se zachovat, když ... . Cílem projektu bylo vytvořit edukační prezentaci a seznámit žáky ostatních tříd s postupy při poskytování první pomoci v různých krizových situacích. Kladli jsme důraz na práci ve skupinách, využívání informačních technologií a zdokonalování komunikačních schopností žáků.
Každá třída se zaměřila na jeden z života ohrožujících stavů - popáleniny, podchlazení a omrzliny, poleptání, krvácení a šok, úpal, uštknutí zmijí, zasažení elektrickým proudem a zlomeniny. Od začátku školního roku žáci pracovali pod dohledem třídních učitelů na vyhledávání informací, nacvičování scének, natáčení videí a tvorbě prezentace o poskytnutí první pomoci.
Prezentování prací proběhlo v měsíci červnu v odborných učebnách. Všichni žáci mohli zhlédnout nesmírně podařené práce svých spolužáků a získat velice cenné informace a zkušenosti o poskytnutí první pomoci v krizových situacích. Moc děkuji všem žákům a třídním učitelům za vynaložené úsilí.
 
Mgr. Adriana Špirková  
 

Vánoce s Popelkou

Setkávání

Projekt Setkávání je projektem 1. stupně naší školy. Úkolem projektu je v průběhu pěti let postupně seznámit žáky od 1. do 5. třídy nad rámec vyučovacích předmětů se zajímavostmi o světě, o naší zemi, o lidech, kteří s námi žijí, pracují a studují, o vývoji civilizace a o našem kulturním dědictví. Zahrnuje všechny tyto oblasti. Projekt probíhá tak, aby každý žák 1. stupně v průběhu 5 let školní docházky absolvoval všechny jeho části. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci 1. stupně bez výjimky a úkolem je, aby žáci prezentované téma nejen pochopili, ale aby byli sami vtaženi do jeho studia a stali se účastníky děje.
Projekt je rozdělen do 5 samostatných částí:
Křížem krážem po světě
Žijeme spolu
Od pravěku ke hvězdám
Regiony Moravy a Slezska
Nejkrásnější pohádka
Každá část projektu je plánovaná na jeden školní rok. V rámci tématu se třídy  1. stupně rozdělí do 5 - 6 skupin. Ve skupinách se společně věnují své části úkolu. Každá projektová část je ukončena 
závěrečným vystoupením, při němž se ostatní žáci navzájem seznámí s prací jednotlivých skupin. 
Při studiu témat si žáci budují klíčové kompetence, které budou potřebovat pro život – pracovní (výroba kulis, krojů, nástrojů ….), kompetence k řešení problému, k učení (získávání a osvojování nových poznatků…), komunikativní kompetence (spolupráce se spolužáky, rozdělení si úkolů …..), občanské (povinnosti občanů, rozdíly v životech dětí podle země, kde žijí….) i sociální (rozdíly v životě dětí v různých částech světa i v naší zemi…). Prostřednictvím projektu se žáci seznamují i s environmentálními problémy světa. Ekologie je důležitou součástí projektu.
V rámci zpracovávání jednotlivých témat je kladen velký důraz na mezipředmětové vztahy. Při zpracovávání prezentací žáci využívají vědomostí z českého i anglického jazyka, učí se některým slovíčkům cizích jazyků, prohlubují znalosti z prvouky i vlastivědy. Při nácviku vystoupení dostává prostor hudební a tělesná výchova. Při tvorbě prezentací žáci tříbí své jazykové a slohové dovednosti a propojují je s dovedností zpracovat je prostřednictvím informačních technologií. V pracovních činnostech žáci vyrábí kulisy pro svá představení, spolupracují mezi s
ebou, rozdělují si práci.
 
Mgr. Zuzana Fúriková
 

 

V zdravém těle zdravý duch

Zdraví je ve všech svých aspektech, tj. z hlediska fyzického, duševního i sociálního, největší devizou našeho života. Je předpokladem ke štěstí a úspěchu nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost. Zdraví není samozřejmé, je třeba o něj pečovat. Zajištěním zdravých podmínek a zdraví podporujícího prostředí může škola výrazně přispět k tomu, aby se děti vzdělávaly rády.
Celoškolní projekt V zdravém těle zdravý duch  je komplexním programem, který zahrnuje důležité oblasti pro zdravý vývoj našich dětí. Integruje zásady zdravé výživy, péče o zdraví a fyzickou kondici, zároveň působí preventivně v oblasti zamezení vzniku zubního kazu, vadného držení těla a vzniku obezity u dětí, a to od předškolního věku po ukončení povinné školní docházky. Projekt si klade za cíl vytvářet kulturu, která má osvojeny zásady zdravého životního stylu, uvědomuje si nebezpečí, které přináší moderní civilizace, vnímá rizikové faktory a je si vědoma zodpovědnosti za svůj zdravý vývoj, který ovlivní nejen fyzické zdraví dětí, ale také jejich chování a studijní výsledky. 
Projekt sestává ze tří částí – Mlsáme zdravěji, Zdravý úsměv a Zdravá záda, které se realizují v průběhu celého školního roku, působí na děti současně a vytvářejí komplexní soubor péče o nastávající generaci. Realizace projektu je vhodně, průběžně a nenásilně včleňována do výchovně vzdělávacího procesu, plně v souladu s ŠVP, s využitím mezipředmětových vztahů.
Realizace projektu vyžaduje týmovou spolupráci pedagogů MŠ i ZŠ, žáků a součinnost zákonných zástupců. 
Projekt Mlsáme zdravěji vyžaduje aktivní zapojení rodičů, čímž se upevňuje vztah rodičů ke škole a jejich zainteresovanost na zdravém vývoji dětí a současně vzniká prostor pro úzkou spolupráci rodičů se školou v průběhu celé školní docházky. Tato součást projektu se realizuje od MŠ do 3. ročníku ZŠ. V návazných ročnících už záleží na konkrétním pedagogovi, zda bude pokračovat v nastoleném trendu.  Intenzivní realizace části Zdravý úsměv probíhá v 1. – 5. ročníku ZŠ, přičemž v MŠ pravidelným vedením dětí  k zubní hygieně jsou pro projekt položeny základy. Projekt Zdravá záda je realizován v průběhu celé školní docházky, začíná v MŠ a pokračuje až do 9. ročníku, kdy by už měly být upevněny zásady správného životního stylu mládeže.

Mgr. Zuzana Fúriková


Sazka Olympijský víceboj

Naše škola je již čtvrtým rokem zapojena do největšího sportovního projektu v České republice – Sazka Olympijský víceboj. Jedná se o společnou aktivitu Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Projekt je určený všem žákům základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl.
V rámci Olympijského diplomu absolvují děti v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín:
1. stupeň:
1. hluboký předklon2. T-běh              
3.  zkrácené sedy-lehy              
4. postoj čápa              
5. sprint 60 m              
6. běh na 500 m               
7. skok z místa                
8. hod basketbalovým míčem 
2. stupeň:
1. hluboký předklon
2. T-běh              
3.  zkrácené sedy-lehy              
4. postoj čápa               5. sprint 60 m              
6. běh na 1 000 m               
7. trojskok snožmo z místa              
8. hod basketbalovým míčem
Výsledky si žáci zapisují do sportovní knížky, následně jsou vkládány na webové stránky Sazka olympijského víceboje. Na základě výsledků všech splněných disciplín žáci obdrží na konci školního roku diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a ve kterých sportech by měli úspěch. 
 
Mgr. Monika Ivánková
 


Čtenářské dílny

Rozvíjení čtenářské gramotnosti je nelehkým úkolem každého učitele. S texty se žáci nesetkávají pouze v hodinách českého jazyka, ale i v ostatních školních předmětech. Dobře zvládnout techniku čtení je základem pro správné porozumění textu. Díky čtenářským schopnostem si žák osvojuje kompetence pro školní a osobní život. Přestože rodina má v tomto ohledu nezastupitelnou roli, také pedagogové se snaží zvýšit u žáků úroveň čtenářské gramotnosti. K tomu jim pomáhají metody, které se zaměřují na práci s knihou. Ve školním roce 2020/2021 se zapojili žáci prvních ročníků spolu s ostatními školami v Českém Těšíně do společného projektu – Čtenářské dílny s Celé Česko čte dětem. Tento projekt se mohl uskutečnit díky podpoře města Český Těšín. Spočíval v realizaci čtenářských dílen na základě vzájemné spolupráce školy a rodiny. Význam rozvoje čtenářství podpořila i ředitelka organizace Celé Česko čte dětem paní Eva Katrušáková, která formou přednášek přesvědčila rodiče, aby svým dětem četli doma a tím je nejen lépe vychovávali, ale také utužili rodinné vazby. Čtenářství může dětem ve spoustě věcí pomoci. Textům v jakékoliv podobě se během svého života nevyhneme, proto je na rodině a učitelích, aby si žáci osvojili správnou techniku čtení a hlavně, aby pocítili ze čtení radost, požitek a uspokojení.
I v letošním školním roce učitelé 1. - 9. ročníků v rámci hodin českého jazyka dílny čtení realizují. Smyslem těchto dílen je především to, aby během čtení knih si žáci všímali předem dohodnutých jevů či okolností v příběhu a následně s těmito informacemi pracovali. Žáci během dílen tedy nejenom aktivně čtou, ale všímají si struktury textu, po přečtení části textu předvídají, kladou si v průběhu četby otázky, vžívají se do postav, propojují text s tím, co už znají, sdílí své prožitky z přečteného a porovnávají je s ostatními.
Důležité je, aby žáci zjistili, že číst je zcela normální. Věříme, že práce s knihou bude pro další rozvoj dětí velkým přínosem. 
 
Mgr. Jana Helisová