Dokumenty ŠJ MŠ

Nahoru

Ceník nákladů na stravování

Příloha k Vnitřnímu řádu školní jídelny mateřské školy a výdejny Polní č. 6.1.10 a 6.1.11

Děti MŠ do 6 let – celodenní stravování:                             
Finanční normativ                 52,00 Kč                                      
(v tom 17,00 Kč přesnídávka včetně pitného režimu, 24,00 Kč oběd, 11,00  Kč odpolední svačinka)

Děti MŠ do 6 let - polodenní stravování:
Finanční normativ                 41,00 Kč
(v tom 17,00 Kč přesnídávka včetně pitného režimu, 24,00 Kč oběd)

Děti MŠ 7 let – celodenní stravování:                                              
Finanční normativ                 59,00 Kč  
(v tom 18,00 Kč přesnídávka včetně pitného režimu, 29,00 Kč oběd, 12,00  Kč odpolední svačinka)

Děti MŠ 7 let –  polodenní stravování:
Finanční normativ                 47,00 Kč
(v tom 18,00 Kč přesnídávka včetně pitného režimu, 29,00 Kč oběd)

Žáci 7-10 let – oběd:
Finanční normativ                31,00 Kč                                                    

Žáci 11-14 let – oběd:
Finanční normativ                34,00 Kč                                                    

Dospělí – oběd:
Finanční normativ                39,00 Kč                                                    

Při neoprávněném odběru stravy bude k finančnímu normativu připočtena částka
28,- Kč režijních nákladů.
 
Podmínky pro jednotlivé druhy zvolené platby:
Dítěti přijatému do naší mateřské školy budou přiděleny dva jedinečné variabilní symboly, odlišné pro platbu školného a stravného, platné po celou dobu docházky do MŠ. 
 
Číslo účtu školy, na který je možno zasílat platbu stravného i školného 1727874379/0800.
 
Termín pro uskutečnění platby stravného: do 20. dne na následující měsíc.

Platba stravného: 
1. Bezhotovostním platebním stykem-doporučujeme 
2. V hotovosti pouze ve výjimečných případech 
3. Poukázkou na poště

Ad 1) Platba bezhotovostním stykem
Platbu bezhotovostním stykem můžete provádět souhlasem k inkasu:
a)souhlas s inkasem
U svého peněžního ústavu je nutno zajistit souhlasy s inkasem zvlášť na školné a stravné. Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu stravného předá zákonný zástupce vedoucí školní jídelny ŠJ MŠ.
b)příkaz k úhradě
Platba příkazem k úhradě pouze ve výjimečných případech – pokud inkasní platba neprošla.
 
Ad 2) Platba v hotovosti 
Platbu v hotovosti za stravné přijímá pouze vedoucí ŠJ MŠ v kanceláři ŠJ v budově MŠ Čáslavská a MŠ Okružní vždy v určeném datu před termínem pro uskutečnění platby.

Ad 3) Platba poukázkou na poště
V případě, že nebylo možno provést platby úplaty přes účet ani placení hotovostí v daném termínu,  je možno zaplatit poštovní poukázkou na poště. Opět je nutno platit zvlášť školné a zvlášť stravné, pokaždé s uvedením odlišného variabilního symbolu. 

Poučení
Pokud zákonný zástupce dítěte neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu dle platné vyhlášky a nedohodne se na termínu jiném, může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci, rozhodnout dle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.


(1241kb)
(1854kb)
(260kb)