Povinné informace

Nahoru

Povinné informace

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace

Zřizovatel:
Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, Český Těšín, IČ 00297437 
Nadřízený orgán pro výkon státní správy:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava 2
Důvod a účel založení organizace:
Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle §35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce, jejích občanů, zejména uspokojování potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a tradic města Český Těšín .
Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:
1. zabezpečení cíle základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění;
2. zabezpečení zájmového vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, a to výchovné, vzdělávací, zájmové,popřípadě tematické rekreační akce, zajišťující osvětovou činnost pro žáky, popřípadě i další osoby;
3. zabezpečení školního stravování, které uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby formou závodního stravování;
4. zabezpečení cíle předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů;
5. pronájem školních tělocvičen registrovaným tělovýchovným jednotám a neziskovým organizacím působícím na území města, které se zabývají činností sportovního klubu pro výkonnostní sporty kategorie děti a mládež, to je provozování zájmové činnosti soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve sportovních klubech, která vychází z příslušných lokálních podmínek a která vytváří sportovní hodnoty, sociální kontakt, seberealizaci a zvyšuje výkonnost. 
Vymezení doplňkové činnosti
1. Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců provozovat formou doplňkové činnosti poskytování pronájmů nemovitého a movitého majetku a s tím souvisejících činností, poskytování dalšího stravování, organizování a zajišťování vzdělávacích, výchovných, kulturních a sportovních akcí, zprostředkování a distribuci učebnic, knih a pomůcek, zprostředkování kurzů,poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, zajišťování zájmové činnosti dětí a žákův době mimo vyučování.
2. Příspěvková organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti:
2.1. hostinská činnost
2.2 poskytování tělovýchovných služeb.
2.3. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
3. Organizace sleduje doplňkovou činnost odděleně v souladu se zvláštními předpisy,především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
4. Podmínkou provádění doplňkové činnosti je její ziskovost na konci účetního období,přičemž pro účely vyhodnocení ziskovosti se neuvažuje tvorba opravných položek a rezerv podle zvláštního zákona.5. Okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel příspěvkové organizace, činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace, vytvořený zisk z doplňkové činnosti organizace použije ve prospěch své hlavní činnosti.
Organizační struktura
Dokumenty
Formuláře
jsou umístěny na záložce každého pracoviště
Poskytování informací
(195kb)
Nejdůležitější předpisy
(280kb)
(337kb)
 
Formulář pro odeslání oznámení naleznete ZDE.