Aktuální informace

Nahoru

Informace zákonným zástupcům, dětem a žákům ZŠ a MŠ Pod Zvonek Český Těšín
Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.
Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 (středa)  od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 (neděle) do 23:59 hod.:
-       provoz základních škol (obou stupňů) podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; 
-       provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků na tomto zájmovém vzdělávání,
Poznámka: Mateřské školy jsou stále v provozu.
Povinné distanční vzdělávání bude pro žáky ZŠ probíhat od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020
V  poznámce jenom připomínáme: od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. jsou dny volna, (viz info níže), 28. 10. 2020 je státní svátek, 29. a 30. 10. 2020 mají žáci podzimní prázdniny. Pokud nedojde ke změnám, v pondělí 2. 11. 2020 by se měli všichni žáci sejít ve škole na řádném prezenčním vzdělávání. 
Stravování-informace platné pro obě školní jídelny Pod Zvonek i Slovenská
Od středy 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 si žáci mohou v době od 12.00 do 13.00 vyzvednout ve školní jídelně oběd. Obědy pro žáky jsou v této době dotovány pouze ve dnech distančního vzdělávání (info u vedoucí ŠJ). Oběd mohou dostat pouze do jídlonosičů, není možno ho konzumovat ve školní jídelně. Pokud žák v tuto dobu nemá o oběd zájem, musí si ho každý za sebe v stravovacím programu zrušit (obědy nebudou rušeny hromadně).  
Informujeme Vás o vydání krizových opatření k 8. 10. 2020.
A. Informace o volných podzimních dnech:
Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Výše uvedené neplatí pro mateřské školy 
B. Informace ke střídavé výuce
Budou doplněny v případě, že tento typ výuky bude  opět aktuální.
C. Informace o zákazu výuky plavání
Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání. 
 
Informujeme Vás, že s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 jsou KHS stanovena opatření, která nebudou mít za následek uzavírání mateřských a základních škol a  budou mít pouze následující dopady do oblasti školství:
MATEŘSKÉ ŠKOLY  BEZ OMEZENÍ 
I. STUPEŇ ZŠ        • hudební výchova BEZ ZPĚVU
                            • tělesná výchova bez omezení, zákaz výuky plavání (od 9.10.2020)
 II. STUPEŇ ZŠ      • hudební výchova BEZ ZPĚVU
                            • místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitř

 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2  mimořádné opatření, jejichž stručný výčet nabízíme, plné znění najdete v odkaze na konci stránky:
1. Všem osobám se s účinností ode dne 21.10. 2020 od 0:00 hod.  do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování ;
b) v prostředcích veřejné dopravy.
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
děti do dvou let věku;
děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině;
žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení  mimo jejich společné prostory;
žáky a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
žáky a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona;
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu;
osoby v prostorech vnitřního plaveckého bazénu. 
S účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.října  2020, č. j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN
Jedná se o výčet, odkaz na plné znění mimořádného opatření:
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani/

Informace zákonným zástupcům a žákům Základní školy Pod Zvonek Český Těšín
Všeobecné informace:
V souladu s metodikou MŠMT a na základě hygienických a protiepidemických opatření platných 
k 18. 9. 2020 bude ve školním roce 2020/21 zajištěn provoz školy následovně:
žáci přicházejí do budov školy hlavním vchodem v běžných časech;
žáci musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, do školy nemohou vstoupit žáci s příznaky infekčního onemocnění;
•žákům se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: ve všech vnitřních prostorech staveb.  Zákaz se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení mimo jejich společné prostory, žáky a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, osoby v prostorech vnitřního plaveckého bazénu; 
před prvním příchodem do školy žáci neodevzdávají čestné prohlášení o bezinfekčnosti;
zákonní zástupci vstupují do budovy školy pouze v odůvodněných případech, a to na nezbytně nutnou dobu, každá cizí osoba po vstupu do budovy školy je povinna použít dezinfekci rukou a mít nasazenu ochranu dýchacích cest ;
žáci budou na začátku i během školního roku průběžně seznamováni s organizačními, hygienickými a protiepidemickými opatřeními, která jsou povinni dodržovat a dbát pokynů zaměstnanců školy;
výuka bude probíhat standardním způsobem, žáci budou zařazeni do skupin, vytvořených z žáků ročníku;
škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se mohou žáci pohybovat;
škola pro žáky zajišťuje dezinfekční prostředky a hygienické potřeby a hygieniky doporučené čištění všech místností;
žáci si do školy denně nosí v sáčku náhradní čistou ochranu dýchacích cest na výměnu a pro případ, že by se u nich vyskytly během vyučování příznaky infekčního onemocnění, doporučujeme žákům nosit si vlastní ručník, který si po použití vloží do sáčku či igelitové tašky a každý den ho mění;
pokud se u žáka vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, nasadí si roušku a bude umístěn do samostatné místnosti, kde počká pod dohledem zaměstnance školy, zákonní zástupci budou neprodleně telefonicky kontaktováni, aby si žáka bezodkladně ve škole vyzvedli a telefonicky kontaktovali praktického lékaře;
žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergologického onemocnění, je umožněn do školy vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost;
v případě výskytu onemocnění covid-19 budou žáci a zákonní zástupci neprodleně informováni o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání;
doporučujeme poučit děti, aby používaly láhev s pitím pouze svoji a neumožňovaly sdílet láhev s jinou osobou;
prosíme zákonné zástupce, aby byli v pravidelném kontaktu s třídními učiteli a konzultovali s nimi události, které budou mít vliv na vzdělávání žáka, budeme provádět šetření o možnostech distančního vzdělávání každého žáka;
Informace o změně legislativy:
Změna zákona 561/2004 Sb.:
§184 a-výběr
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků ve školách
1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo nejméně z jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům vzdělávání distančním způsobem.
2. Děti, žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka.    

Věříme v klidný a bezproblémový průběh školního roku. Protože se však, jak jistě sledujete ve zprávách, situace stále mění a vyvíjí, budeme vás o změnách informovat. 

Vedení školy

Mohlo by Vás zajímat..