Aktuální informace

Nahoru

Informace zákonným zástupcům, dětem a žákům ZŠ a MŠ Pod Zvonek Český Těšín
Provoz MŠ, ZŠ a ŠD od 12.4.2021 do odvolání
Vážení zákonní zástupci,
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 06. 04. 2021 mimořádná opatření, na základě kterých bude probíhat od 12. 4. 2021 mj. povinné testování žáků a dětí ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k testování a souvislým opatřením vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:
-se zakazuje osobní přítomnost dětí/žáků na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole, a pohyb a pobyt žáků bez stanovených ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ti, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě);
-žáci i děti se budou testovat neinvazivními antigenními test poskytnutými školou nebo
-pokud si dítě/žák přinese k testování do ZŠ, MŠ  antigenní test, který je uveden na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku,  bude ze strany naší školy akceptován. (Pozn.: jak vyplývá z metodického materiálu MŠMT, škola nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.) Zaměstnanci školy, kteří mají na starost evidenci testování žáků, budou muset tento test před testováním v tabulce ověřit. Tyto Vámi donesené antigenní testy nebudou školou propláceny. Podmínkou uznání testu je také to, že se dítě, žák bude tímto nepoužitým testem testovat v místech školou určených a za stejných podmínek jako ti, kteří test obdrží od školy;
-test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak;
-test se provádí tzv. samoodběrem a není nutná asistence jiné osoby, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech. (V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů);
-dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. Zákon ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost i za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření. 

Každopádně vše předem uvedené je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít. Pokud s výše uvedeným testováním nebo ochranou dýchacích cest dítěte nesouhlasíte, nebude Vašemu dítěti umožněna osobní přítomnost ve škole. Vaše dítě bude mít absenci na prezenční výuce omluvenou, ovšem v takovém případě nebude v  týdnu rotační prezenční výuky dítěte zajišťována distanční výuka. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, můžeme poskytovat ve škole nepřítomným dětem a žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. V posledních dnech často Vámi probírané a nám zasílané soukromé právní analýzy nebo právní rozbory hierarchie právních norem na tom nemohou nic změnit. Jsme povinni dodržovat právní předpisy, opatření vlády, mimořádná opatření ministerstev apod. Není v kompetenci vedení školy ani jeho povinností provádět rozbory právních předpisů, včetně vládních opatření, obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty či z vlastní vůle udělovat výjimky. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí, žáků a studentů v souladu s platnou legislativou. 
Ať už si o aktuálních opatřeních mohu osobně myslet cokoliv, jako ředitelka a statutární orgán školy jsem povinna se jimi řídit. Není možné udělovat jakékoliv výjimky či ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny. Pokud jako zákonný zástupce s takovým postupem nesouhlasíte, obraťte se na již zmíněné orgány státní správy nebo soustavu soudů.
Podrobnosti k organizaci výuky od 12. 4. 2021, testování dětí a žáků i další důležité informace ZZ obdrželi. 
Věřím, že vše společně zvládneme.
Mgr. Renáta Čalová Wapieniková
ředitelka školy
Informace k organizaci výuky žáků 1. stupně s účinností od 12. 4. 2021:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
o V mateřských školách
▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
o V základních školách
▪ dětem v přípravné třídě,
▪ žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
▪ žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
▪ dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
▪ žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
▪ na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
o Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.
Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest . Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
o v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
o v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
o ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor
o výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření
Výuka žáků na 1. stupni bude probíhat rotačním způsobem.  Dne 12. 4. 2021(lichý týden)  se budou prezenčně vzdělávat tyto třídy: I. A, II. A, III. A, IV. A, IV. C a V. A, ostatní třídy pokračují ve vzdělávání distančním způsobem. 
Od 19. 4. 2021(sudý týden) se budou vzdělávat prezenčně třídy: I. B, II. B,  III. B, IV. B  a V. B. Prezenční výuka probíhá ve třídách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají.  Hudební a tělesná výchova se neruší, ale bude naplněna jiným vzdělávacím obsahem. V případě příznivého počasí mohou žáci trávit hodiny venku, ale i zde musí dodržovat doporučené odstupy. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZČR 2 krát týdně (v pondělí a čtvrtek) před zahájením výuky zajistit u žáků, testování neinvazivními antigenními testy a to tzv. samosběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
Tím, že své dítě pošlete do školy, souhlasíte s podmínkami testování.
Testování bude probíhat ve třídě, dohled nad žáky bude vykonávat proškolený pedagogický pracovník. V případě testování žáků 1. stupně je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít písemný souhlas zákonného zástupce).
Toto testování za přítomnosti třetí osoby bude probíhat v tělocvičně v budově Pod Zvonek i v budově Slovenská. Dozor nad dítětem přebírá po tuto dobu zákonný zástupce. Testování v tělocvičnách bude probíhat od 7:00 do 7:30. Poté žáci odcházejí k určenému vchodu do školy, do budovy školy vchází společně s třídní učitelkou a ostatními žáky třídy. 
Nošení roušek
Žáci mají povinnost nosit zdravotní roušku po celou dobu pobytu ve škole, ve vyučování a ve školní družině.
Tuto povinnost mají i v prostorách školní jídelny, s výjimkou doby konzumace stravy. 
Školní družina
Provoz školní družiny je umožněn pouze  za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy. Povinnost a pravidla testování se vztahují rovněž na účastníky zájmového vzdělávání, kteří navštěvují ranní družinu a na děti IZS.
Dětem, jejichž zákonní zástupci jsou členy  IZS, kteří jsou žáky 1. stupně a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině v době distančního vzdělávání. Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny může vykonávat vychovatel nebo jiný pověřený pedagogický pracovník. Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce.
Jedná se o tyto vybrané profese:
zdravotnické pracovníky poskytovatelů vybraných služeb,
pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnance bezpečnostních sborů,
příslušníky ozbrojených sil,
zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnance uvedených v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zaměstnance Úřadu práce ČR,
zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnance Finanční správy ČR.
Příslušnost k daným profesím je povinen zákonný zástupce doložit škole potvrzením zaměstnavatele.
Provoz školní družiny a umístění oddělení
v budově Slovenská: ranní družina, třídy  1. A,  1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A;
v budově Pod Zvonek: třídy 4. C, 4. B, 5. A,  5. B.
Mateřské školy
vláda s účinností ode dne 12. 4. 2021 do odvolání zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole s výjimkou: 
dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, 
dětí, které se vzdělávají ve třídě podle § 16 odst. 9 ŠZ (logopedické),
dětí, jejichž zákonní zástupci jsou členy IZS a krizové infrastruktury. Jedná se o tyto vybrané profese:
- zdravotnické pracovníky poskytovatelů vybraných služeb,
- pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
- pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnance bezpečnostních sborů,
- příslušníky ozbrojených sil,
- zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnance uvedených v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnance Úřadu práce ČR,
- zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnance Finanční správy ČR.
Příslušnost k daným profesím je povinen zákonný zástupce doložit škole potvrzením zaměstnavatele.
Informace k organizaci vzdělávání dětí v mateřské škole:
Osobní přítomnost dítěte bude podle mimořádného opatření možná, pokud dítě nebude mít příznaky infekčního virového onemocnění a zároveň podstoupí preventivní antigenní test ve škole a prokáže se negativním výsledkem. Děti v mateřské škole se budou moci vzdělávat bez ochranných prostředků dýchacích cest. 
Testování dětí v mateřské škole bude probíhat dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek vždy před nástupem dítěte do vzdělávání. Pro testování bude vyznačena místnost příslušné mateřské školy. Jednoduchý neinvazivní antigenní test pomůže dítěti provést zákonný zástupce nebo osoba zákonným zástupcem písemně pověřená pod dohledem pracovníka mateřské školy. Asistující osoba musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a musí dodržovat hygienická opatření. Každý výsledek testů musí být zaznamenán. 
V případě negativního výsledku testu se může dítě odebrat do příslušné třídy. Z důvodu dodržení mimořádných opatření se děti mohou vzdělávat v menších patnáctičlenných neměnných skupinách. Původní kolektiv tříd tak nemůže být zachován.  Při prvním testování se dítě dozví, do které třídy bylo zařazeno. Pokud bude výsledek testu dítěte pozitivní, obdrží zákonný zástupce či pověřená osoba potvrzení o výsledku testu s dalšími pokyny.
Škola navíc nabízí dětem mateřské školy využití dalšího testovacího místa, a to v tělocvičně základní školy budovy Pod Zvonek v pondělí a ve čtvrtek od 7:00 do 7:30 hodin.
V případě, když dítě nastoupí do mateřské školy v jiný den, bude otestováno bezprostředně po svém příchodu podle stejných pravidel. 
Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit. Testovat se nemusí také ty děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19. 


Mohlo by Vás zajímat..