Školní speciální pedagog

Nahoru

Školní speciální pedagog 

  • je členem týmu školního poradenského pracoviště;
  • provádí orientační speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytuje péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným, věnuje se poradenské činnosti a metodickému vedení zákonných zástupců těchto žáků;
  • připravuje a ovlivňuje podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými opatřeními; 
  • koordinuje speciálně pedagogické poradenství ve škole, metodicky podporuje asistenty pedagoga i učitele. Společně s pedagogy pomáhá tvořit plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány a jejich vyhodnocení; 
  • komunikuje a spolupracuje se školními poradenskými zařízeními a jinými odborníky, kteří se svou péčí podílejí na vzdělávání žáků; 
  • věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence;
  • Intenzivně spolupracuje s výchovným poradcem a školním metodikem prevence.
Konzultačním dnem školního speciálního pedagoga je čtvrtek v době od 13,00 do 15,00 hodin, je realizován pouze ve dnech školního vyučování. Předem dohodnutý termín se školním speciálním pedagogem předchází časově neúsporným situacím, kdy pedagog nemusí být k dispozici.  
Kontakty na školního speciálního pedagoga:  Zaměstnanci a kontakty
 
Mgr. Renáta Tomiczková, školní speciální pedagog