Financované projekty

Nahoru

Realizace národního plánu obnovy

REALIZACE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace dle ustanovení §161 odst.7 školského zákona následovně:
Nástroje pro oživení a odolnost - Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2023.
Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. 
Cílem projektu je pořízení mobilní digitální technologie využitelné pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.
 
Danuše Pindorová
 
 

Šablony I ZŠ a MŠ Pod Zvonek Český Těšín

Doučování žáků škol

Na naší škole probíhá doučování žáků, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19, poskytovat co nejefektivnější podporu žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

Kroužek robotiky a 3D tisku

Naše škola je zapojena do projektu Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSK II,CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován Evropskou unií. Součástí tohoto projektu je Kroužek robotiky a 3D tisku, do kterého docházejí vybraní žáci naší školy. Jedním z cílů kroužku je naučit žáky pracovat s robotickou stavebnicí LEGO Mindstorms EV3. V rámci stavby svých prvních robotů tak mají žáci možnost tyto roboty také programovat. Další aktivitou kroužku je 3D modelování, a to převážně v aplikaci Tinkercad. Vytvořené modely jsou postupně vytištěny na 3D tiskárně.
 
Mgr. Adam Pizúr
 
 
 

                                   
 
 
 

                                    

Realizace národního plánu obnovy

REALIZACE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace dle ustanovení §161 odst.7 školského zákona následovně:
Nástroje pro oživení a odolnost - Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022
Nástroje pro oživení a odolnost - Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské škola na rok 2022
Nástroje pro oživení a odolnost - Národního plánu obnovy – základní školy a gymnázia 
Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. 
Cílem projektu je pořízení mobilní digitální technologie využitelné pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.
 
Danuše Pindorová
 

Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Český Těšín III

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného Evropskou unií je realizován Plán rozvoje vzdělávání Český Těšín III. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023068. Byly vytvořeny pracovní skupiny a nominováni členové odborných pracovních skupin, kteří se podílejí na vytváření návrhů aktivit a činností tak, aby se dařilo propojit práci mateřských škol se školami základními, poznat práci v jiných školách a navzájem se podělit o zkušenosti v oblasti vzdělávání dětí a žáků napříč školami. 
Z MAPU III byla schválená aktivita za oblast matematickou gramotnost, kterou jsem realizovala pro všechny mateřské školy na území města Český Těšín. Děti pracovaly s interaktivní tabulí a novými učebními pomůckami, jako jsou matematické knoflíky aj. Každá škola dostala ušitou tašku s motivy dopravy, drobné pomůcky a sladké odměny pro děti. Cílem této aktivity bylo řešení základních matematických představ, kdy děti vytvářely modelové situace s určováním vzájemné polohy předmětů situovaných formou vytvořených pracovních listů k tématu Cestování, učily se určovat počty prvků ve skupině, určovat součty minimálně dvou množin prvků, hledaly rozdíly a odlišnosti prvků. Zábavnou formou pro ně byla aktivita k určování pravolevé orientace, při níž všechny děti obdržely reflexní pásek, který jim pomáhá ve správnosti určování pravé ruky.
Byl vypracován a schválen roční akční plán pro rok 2023 a schválené tyto aktivity pro ZŠ a MŠ Pod Zvonek, které odsouhlasil realizační tým projektu města Český Těšín ve spolupráci s odborným týmem projektu Místního akčního pánu rozvoje vzdělávání Český Těšín III: programování v MŠ pomocí BEE – BOTŮ, názorné pomůcky pro matematiku a vyvýšené záhony.
 
Mgr. Šárka Ptaková
 
 
   
                                                
 
 
 

Rekonstrukce MŠ Okružní

číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000652
V červenci 2017 byla zahájena rekonstrukce MŠ Okružní. Cílem projektu byla rekonstrukce vnitřních prostor, doplnění zahrady o nové herní prvky a zejména navýšení kapacity MŠ ze 76 dětí na 100 dětí.
V průběhu realizace projektu došlo k přestavbě vnitřních prostor uzavřeného levého křídla v přízemí MŠ, úpravě vnitřních prostor v podobě podlah, průchodů, rozměrů místností, bezbariérového sociálního zařízení a přípravny jídla. Rekonstrukcí prošla rovněž terasa, která navazuje na učebnu. Rekonstruované oddělení bylo vybaveno novým vybavením, které podpoří aktivní rozvoj dětí a jejich učení a obohatí jejich denní program. Společně s vnitřními úpravami došlo také k vybudování bezbariérového přístupu do rekonstruované části MŠ. Zahrada MŠ byla doplněna o nové herní prvky a úpravy chodníku.
Práce na projektu byly ukončeny koncem roku 2017. Následně proběhlo zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu. Celková částka, která byla městu poskytnuta z Integrovaného regionálního operačního programu v dubnu 2018, dosáhla výše 4,196 mil. Kč.
V září 2018 byl zahájen provoz nového oddělení a byla tak uspokojena poptávka po místech v MŠ na sídlišti Svibice, která umožnila rodičům usnadnění návratu na pracovní trh.
Rekonstrukce vnitřních prostor, rekonstrukce terasy a nové vybavení, které bylo pořízeno z dotace i nadále slouží ke spokojenosti dětí a podporuje jejich aktivní rozvoj a učení.
Projekt „Rekonstrukce MŠ Okružní" je spolufinancován Evropskou unií.
 
 
 
 
 
 
 

Zateplení a výměna oken MŠ Okružní

číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004353
V roce 2017 byl realizován projekt "Zateplení a výměna oken MŠ Okružní”. Projekt řešil snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy, která byla provedena zateplením pláště budovy, výměnou otvorových výplní a instalací nuceného větrání. Realizací projektu dále došlo k omezení množství CO2 unikajícího do ovzduší, úspoře emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a oxidů dusíku (NOx).

Bližší informace na stránkách města: