Info o mateřské škole

Nahoru
 Zaměstnanci a kontaktyKontaktní údaje

CO NABÍZÍME

Předškolní vzdělávání

Součástí organizace jsou tři mateřské školy na ul. Čáslavská, Okružní a v Dolním Žukově umístěné na předměstí. Všechny disponují dostatečnými prostorovými možnostmi, jsou obklopeny rozsáhlými zahradami. Každoročně je postupně modernizováno materiálně technické zázemí všech školek. Předškolní vzdělávání je poskytováno zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Cílem předškolního vzdělávání je vytvořit dětem bezpečné a podnětné prostředí, kde se budou cítit respektovány a které podnítí jejich přirozenost v chování i vývoji. V jednotlivých třídách respektujeme věkové zvláštnosti dětí. Naše úsilí je směrováno k cíli, aby dítě na konci předškolního období získalo v rámci svých možností a předpokladů základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravých návyků, dovedností a postojů, umělo dodržovat předem stanovená pravidla. 

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

V MŠ na ulici Čáslavské je zřízena speciální třída, která umožňuje pravidelnou systematickou a zejména pak odbornou péči především dětem s vadami řeči a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny děti zařazené do této třídy mají platná doporučení školního poradenského zařízení. Třída je vybavena pomůckami k rozvoji jemné motoriky, pomůckami k rozvoji grafomotoriky, počítačem s výukovým programem Mentio pro rozvoj řeči, logického myšlení, předmatematických pojmů a nejrůznějšími didaktickými pomůckami přiměřenými věku těchto dětí. Ve třídě pracují pedagogové se vzděláním v oboru speciální pedagogiky, asistent pedagoga a školní asistent. Dětem je zajištěna pravidelná každodenní logopedická péče, která je prováděna individuálně u zrcadla nebo skupinově v kruhu. Projektem doplňujícím logopedickou péči je stimulační program Maxík pro předškolní děti.

Třída pro nejmladší děti

Přijaté děti mladší tří let jsou vzdělávány ve třídě v MŠ Okružní, přizpůsobené organizačně jejich věkovým zvláštnostem. Děti mají celodenně k dispozici svou chůvu.