Stanovení úplaty v MŠ

Nahoru

Stanovení výše úplaty za školné ve školním roce 2023/2024

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen školné) je pro školní rok 2023/2024 stanovena na 350,-Kč měsíčně. Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Podmínky pro jednotlivé druhy zvolené platby:
Dítěti přijatému do naší mateřské školy budou přiděleny dva jedinečné variabilní symboly, odlišné pro platbu školného a stravného, platné po celou dobu docházky do MŠ. 
Číslo účtu školy, na který je možno zasílat platbu školného i stravného: 1727874379/0800.
Termín pro uskutečnění platby školného: do 15. dne daného měsíce.

Platba úplaty za školné: 
1. Bezhotovostním platebním stykem-doporučujeme 
2. V hotovosti pouze ve výjimečných případech 
3. Poukázkou na poště

Ad 1) Platba bezhotovostním stykem
Platbu bezhotovostním stykem můžete provádět buď souhlasem k inkasu, nebo příkazem ve vašem peněžním ústavu:
a) souhlas s inkasem
U svého peněžního ústavu je nutno zajistit souhlasy s inkasem zvlášť na školné a stravné. Potvrzení o zřízení souhlasu
k inkasu školného předá zákonný zástupce účetní pro MŠ. 
b)příkaz k úhradě
Platba příkazem se provádí pro školné a stravné zvlášť, u každé platby je nutné uvést odlišný variabilní symbol, který byl dítěti přidělen. Částka školného je dána pro daný školní rok. 

Ad 2) Platba v hotovosti 
Platbu v hotovosti za školné přijímá pouze účetní MŠ v kanceláři v budově MŠ Čáslavská, vždy v určeném datu před termínem pro uskutečnění platby.

ad 3) Platba poukázkou na poště
V případě, že nebylo možno provést platby úplaty přes účet ani placení hotovostí v daném termínu,  je možno zaplatit poštovní poukázkou na poště. Opět je nutno platit zvlášť školné a zvlášť stravné, pokaždé s uvedením odlišného variabilního symbolu. 

Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty bude na základě písemné žádosti:
zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) 
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
pokud tuto skutečnost prokáže písemným potvrzením pravidelně vždy do 15. kalendářního dne měsíce, na který žádá o osvobození od úplaty. Zákonnému zástupci, který z jakéhokoliv důvodu neprokáže  tuto skutečnost do stanoveného termínu, bude účtována úplata v plné výši. Pokud zákonný zástupce řádně doloží nárok na osvobození od úplaty, může mu být školné vráceno i zpětně, pouze však za školné daného školního roku a pouze v rámci právě probíhajícího kalendářního roku. 
Z jiných, než výše uvedených důvodů, není možno osvobození od úplaty. 

Poučení
Pokud zákonný zástupce dítěte neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu dle platné vyhlášky a nedohodne se na termínu jiném, může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci, rozhodnout dle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Tento pokyn je platný s účinností od 1. 9. 2023