Nahoru

Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada má devět členů – tři členy jmenuje zřizovatel, tři volí ze svých řad pedagogičtí pracovníci školy a tři ze svých řad zákonní zástupci žáků navštěvujících školu.
Výzva k podání návrhů na členy školské rady za oprávněné osoby
V letošním roce končí funkční období členů školské rady. V souladu s volebním řádem proběhnou volby pro tříleté období 2021-2024.
PŘIJÍMÁNÍ NÁVRHŮ NA KANDIDÁTA ŠKOLSKÉ RADY
Návrhy na kandidaturu ve školské radě za skupinu oprávněných osob budou přijímány na sekretariátě školy budovy Pod Zvonek 1835 (dále jen sekretariát) od 7. 5. 2021 do 11. 5. 2021 do 12.00 hod. Písemné návrhy je možno podávat:: mailem na adresu info@podzvonek.cz: na adresu školy Pod Zvonek 1865, Český Těšín: osobně na sekretariátě školy ve dnech 10. 5. 2021 od 7.00 do 14. hodin, dne 11. 5. 2021 od 7.00 do 12.00 hodin.
Podmínky: V písemné žádosti prosím uveďte své jméno a příjmení, jméno, příjmení a třídu dítěte, jehož jste zákonným zástupcem, a přidejte heslo: „KANDIDÁT ZA OPRÁVNĚNÉ OSOBY - ŠKOLSKÁ RADA 2021".Členem školské rady za skupinu oprávněných osob se může stát zákonný zástupce nezletilého žáka základní školy.   

Aktuální složení školské rady:

Za zákonné zástupce žáků:
 • Jan Nieboras
 • Ing. Martina Opachová
 • Alena Tvrdoňová
Za pedagogické pracovníky školy:
 • Mgr. Radomír Brozda
 • Mgr. Monika Kotajná
 • Mgr. Yvona Sporyszová
Za zřizovatele:
 • Mgr. Gabriela Hřebačková
 • Karel Kula
 • Ing. Kateřina Pindejová

Kompetence školské rady:

(podle §168 školského zákona)
 1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho realizaci;
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny;
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
 9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

(261kb)