Nahoru

Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada má devět členů – tři členy jmenuje zřizovatel, tři volí ze svých řad pedagogičtí pracovníci školy a tři ze svých řad zákonní zástupci žáků navštěvujících školu.
 
Aktuální složení školské rady:
Za zákonné zástupce žáků:
 • Jan Nieboras
 • Ing. Martina Opachová
 • Alena Tvrdoňová
Za pedagogické pracovníky školy:
 • Mgr. Karin Dudová
 • Mgr. Monika Kotajná
 • Mgr. Yvona Sporyszová
Za zřizovatele:
 • Mgr. Gabriela Hřebačková
 • Karel Kula
 • Ing. Kateřina Pindejová

Kompetence školské rady:

(podle §168 školského zákona)
 1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho realizaci;
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny;
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
 9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

(261kb)