Platby ŠD

Nahoru

Bankovní účet pro platbu za zájmové vzdělávání:

číslo účtu:                              272244455/0300
variabilní symbol:              přidělen účastníkovi zájmového vzdělávání na celou dobu docházky do školní družiny
částka:                                    dle aktuálních pokynů
Placení úhrady za ŠD se provádí vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, který předchází následujícímu splatnému čtvrtletí.
Platbu je možno provést:
1. Bezhotovostním platebním stykem-doporučujeme
2. V hotovosti pouze ve výjimečných případech
3. Poukázkou na poště 
Ad 1) Platba bezhotovostním stykem
Platbu bezhotovostním stykem můžete provádět buď souhlasem k inkasu, nebo příkazem ve vašem peněžním ústavu:
a)      souhlas s inkasem
U svého peněžního ústavu je nutno zajistit souhlasy s inkasem. Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu úplaty za ŠD předá zákonný zástupce účetní pro ZŠ.
b)     příkaz k úhradě
c)      Částka školného je dána pro daný školní rok.  
Ad 2)Platba v hotovosti
Mimořádnou platbu v hotovosti přijímá pouze pokladna sekretariátu Pod Zvonek vždy v určeném datu před termínem pro uskutečnění platby.