Stanovení úplaty v ŠD

Nahoru

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání

Stanovení měsíční výše úplaty za zájmové vzdělávání na období školního roku 2021/2022
Měsíční výše úplaty za zájmové vzdělávání účastníka ve školní družině je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 150,-Kč měsíčně.
Platba úplaty a podmínky
Číslo účtu školy, na který je možno zasílat platbu za zájmové vzdělávání: 272244455/0300.
Variabilní symbol
U každé platby je nutné uvést variabilní symbol, který byl dítěti přidělen na celou dobu docházky do školní družiny. Novému účastníkovi zájmového vzdělávání je variabilní symbol přidělen v prvním týdnu měsíce září v roce, kdy školní družinu navštěvuje poprvé. Bez uvedení variabilního symbolu je platba neidentifikovatelná, a proto je považována za neuhrazenou.
Placení úhrady za ŠD se provádí vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, který předchází následujícímu splatnému čtvrtletí. Výjimkou je poplatek za měsíc září, ten je splatný k 10.9.
Termíny splatnosti:
 
září  10.9. 
říjen- prosinec  30.9. 
leden - březen  31.12. 
duben - červen  31.3. 

Poplatek je možno uhradit také jednorázově na celý školní rok - 10 splátek v měsíci září nebo ve dvou splátkách za měsíc září – prosinec, pak leden – červen. Není-li v době hlavních prázdnin provoz školní družiny přerušen, musí být poplatek uhrazen do 15. června aktuálního školního roku.
Platbu je možno provést:
1. bezhotovostním platebním stykem-doporučujeme;
2. v hotovosti pouze ve výjimečných případech;
3. poukázkou na poště.
 Ad 1) Platba bezhotovostním stykem
Platbu bezhotovostním stykem můžete provádět buď souhlasem k inkasu, nebo příkazem ve vašem peněžním ústavu
a)  souhlas s inkasem
U svého peněžního ústavu je nutno zajistit souhlasy s inkasem. Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu úplaty za ŠD předá zákonný zástupce účetní pro ZŠ.
b)  příkaz k úhradě
c)  částka školného je dána pro daný školní rok.
 Ad 2) Platba v hotovosti
Mimořádnou platbu v hotovosti přijímá pouze pokladna sekretariátu Pod Zvonek vždy v určeném datu před termínem pro uskutečnění platby. 
Snížení nebo prominutí úplaty  
Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.  

Výši úplaty může ŘŠ snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: ·        
- účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi nebo ·        
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo  - účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře.
 Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokázat písemným potvrzením a žádostí vždy pravidelně do 15. dne kalendářního měsíce, za který osvobození od úplaty žádá. Pokud z jakéhokoliv důvodu tuto skutečnost v daném termínu neprokáže, je zákonný zástupce povinen poplatek za školní družinu obratem uhradit. Po řádném doložení nároku na osvobození od úplaty, může být poplatek vrácen i zpětně, pouze však za období daného školního roku a pouze v rámci právě probíhajícího kalendářního roku. Dále může být úplata snížena účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností školského zařízení a účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech školského zařízení.
 
 Tento pokyn je platný s účinností od 23. 10. 2020